Sten 4-2022

I det­ta num­mer pre­sen­te­ras vin­na­ren av Sten­pri­set 2022 — Kara­van Land­skaps­ar­ki­tek­ters arbe­te med Söd­ra Gåga­tan i Upp­sa­la!
Läs om hur sta­dens vik­ti­gas­te han­dels­ga­ta för­vand­lats från ett ”gans­ka dys­tert gat­lopp” till en levan­de mötes­plats som hålls sam­man av ett sub­tilt impro­vi­se­rat sten­möns­ter.
Läs ock­så om Maja Bak­kens konst­verk “Kol­lek­tivt smyc­ke” samt Sten­hu­set i Omberg.
I det­ta num­mer så hand­lar Sten­sko­lan om för­äd­ling och bear­bet­ning…
…och sedan finns det myc­ket, myc­ket mer att läsa!

Läs senaste numret på E•magin.

Hela tidningen: PDF

Delar av tidningen:
• Maja Bakken
• Stenprisvinnaren 2022

• Stenhusdrömmar

• Enbacksparken

• Claes Hake

• Valvbroar i sten

• Stenskolan 3

• Oklara ekonomikrav

När kommer Sten?

Fyll i ditt namn och din mailadress om du vill få info om när ett nytt nummer av Tidningen Sten är ute!

  Äldre nummer

  2023


  Sten-4 2023

  Bygg­na­der är det­ta num­mers tema, men vi inle­der Tid­ning­en med en liten täv­ling — Jul­nöt­ter — Lyc­ka till!
  Efter det­ta så kan du läsa om Sten­pris­vin­na­ren — Skogs­vil­lan och H … Läs mer

  Sten 3-2023

  Temat för det­ta num­mer är “Ute­mil­jö”. Du kan läsa om pro­jekt som Slus­sen, Kal­mar Park­golf, Wal­len­bergs mur och myc­ket mer! Dess­utom kan ni läsa om pilot­stu­di­en “Este­tisk håll­ba … Läs mer

  Sten 2-2023

  I det­ta num­mer kan du läsa om hur tre unga konst­nä­rer har fång­ats av ste­nen och lärt sig behärs­ka den! Vi tar även upp möj­lig­he­ter (och svå­rig­he­ter) med Åter­bruk av Grav­ste­nar. … Läs mer

  Sten 1-2023

  Det­ta num­mer har Temat “Sten i inred­ning”. Pet­ter Eklund tar pul­sen på hur svensk sten i inred­ning har ökat kraf­tigt. Allt från bryt­ning till design tas upp. I tid­ning­en lyf­ter vi äv … Läs mer

  2022


  Sten 4-2022

  I det­ta num­mer pre­sen­te­ras vin­na­ren av Sten­pri­set 2022 — Kara­van Land­skaps­ar­ki­tek­ters arbe­te med Söd­ra Gåga­tan i Upp­sa­la!
  Läs om hur sta­dens vik­ti­gas­te han­dels­ga­t … Läs mer

  Sten 3-2022

  I det­ta num­mer pre­sen­te­rar vi som van­ligt ett antal pro­jekt (Central­plan i Stock­holm, Kungs­ga­tan 57 i Stock­holm mm) men vi tit­tar ock­så på hur det ser ut med fram­ti­den för Sten­ … Läs mer

  Sten 2-2022

  Följ med för­fat­ta­ren och skri­ben­ten Pet­ter Eklund som tar oss med på en tur bland ned­lag­da brott som har åter­upp­stått i nya skep­na­der med nya syf­ten. Konst­nä­ren Johan Falk­man in … Läs mer

  Sten 1-2022

  Temat för det­ta num­mer är Köket! Köket har gått från att vara en arbets­plats till att bli en sam­lings­plats i hem­met. Då är det ännu roli­ga­re att fyra av tio Svens­kar vill ha en köks­bä … Läs mer

  2021


  Sten 4-2021

  Num­mer 4–2021 har temat “Små­hus i natursten”. Små­hus­mark­na­den är rekord­het och kom­mer så att vara i åra­tal. Ste­nin­du­strin har nu ett gyl­le­ne läge att bli en del av boo­men när mil … Läs mer

  Sten 3-2021

  Ute­mil­jö är temat i det­ta num­mer.
  Pet­ter Eklund tar oss med på en histo­risk vand­ring bland sten­skulp­tu­rer. Nya Kärr­torps torg, Nya Sto­ra torg i Eslöv, Nya Mimers trapp på KTH oc … Läs mer

  Sten 2-2021

  Tema: Natursten i Kyr­kan och myc­ket mer!
  Lin­da Lun­din i Väx­jö Pas­to­rat berät­tar om hur fle­ra vil­jor mås­te balan­se­ras när fram­ti­dens kyr­ko­går­dar utfor­mas. … Läs mer

  Sten 1-2021

  Inred­ning, inter­vju­er och som van­ligt myc­ket annat!
  I det­ta num­mer kan du läsa om två restau­rang­er och hur de har använt sten i inred­ning­en. Inred­nings­ar­ki­te … Läs mer

  2020


  Sten 4-2020

  Tema Bygg­na­der MEN myc­ket annat ock­så!
  Läs om hur klas­sis­ka Stock­holmskro­gen Tenn­sto­pet har restau­re­rats och om tre aktu­el­la skol­byg­gen med skif­fer­fa­sa­d … Läs mer

  Sten 3-2020

  Tema: Gat­sten, men som van­ligt myc­ket annat ock­så!
  I det­ta num­mer ger vi en för­djup­ning om Gat­sten “…en klok inve­ste­ring som ökar i vär­de: kul­tur­hi­sto­riskt, … Läs mer

  Sten 2-2020

  Tema: Kyr­kor, Kyr­ko­går­dar och Grav­ste­nar, men annat ock­så!
  Mikael Traung berät­tar om restau­re­rings­pro­jekt som han har varit, och är inblan­da­de i, samt hur han … Läs mer

  Sten 1-2020

  Tema Inred­ning!
  Läs om hur inre­da­ren Joan­na Lavén låter ste­nen spe­la huvud­rol­len med ny dra­ma­tur­gi.
  Ta även del av hur en ny gene­ra­tion form­gi­va­re och desig­ners utma­na … Läs mer

  2019


  Sten 4-2019

  Bakom Fasa­den — I det­ta num­mer berät­tar bl a Mar­ges Pye Aurell Ehr­ström om Ser­gel­hu­sets håll­ba­ra ansikts­lyft och vi pre­sen­te­rar Vin­nar­na av Sten­pri­set 2019 — Joyn Stu­di­os a … Läs mer

  Sten 3-2019

  Temat i det­ta num­mer är ute­mil­jö.

  Läs om sten­pro­jekt som Stads­par­ken i Lund, Haga­tor­get i Karl­stad och Rid­dar­hol­men. Sten­kon­sul­ten Jan Anders Brun­din inter­vju­as och v … Läs mer

  Sten 2-2019

  Temat i det­ta num­mer är “Kyr­ko­går­dens Kul­turmil­jö”. Dess­utom inter­vju­as Anna-Malin Anders­son som gjort mar­mor­skulp­tu­ren Knyt­blus. Även Ernst Kir­ch­s­te­i­ger berät­tar om sin k … Läs mer

  Sten 1-2019

  Det­ta num­mer kret­sar till stor del kring inred­ning och hur oli­ka natur­ma­te­ri­al till­sam­mans kan ska­pa hel­het i gestalt­ning­en.

  Vi visar även att svensk natursten har en give … Läs mer

  2018


  Sten 4-2018

  Moder­ni­se­ring­en av Natio­nal­mu­se­um är en kom­pro­misslös braksuc­cé där ste­nen är både en bära­re av histo­ri­en och visar muse­ets väg in i fram­ti­den — Läs om vin­na­ren av Sten­pri­ … Läs mer

  Sten 3-2018

  I det­ta num­mer kan du läsa om Pano­ra­ma­te­ras­sen i Rin­ke­by, Slus­sen, Mora Cent­rum och många and­ra pro­jekt. Besikt­nings­kvin­nan Suzan­ne Edström inter­vju­as och vi gör även ett bes … Läs mer

  Sten 2-2018

  Temat i det­ta num­mer är Kyr­kor, Kyr­ko­går­dar och Grav­ste­nar. Bl a får vi föl­ja med Ric­kard Lager­ström på en gui­dad tur på Kyr­ko­går­den S:t Pau­li Nor­ra. Ombygg­na­tio­nen av Gus­t … Läs mer

  Sten 1-2018

  Inred­nings­te­mat går näs­tan som en röd tråd genom hela det­ta num­mer. Vi får träf­fa inred­nings­ar­ki­tekt Jonas Boh­lin och höra hans tan­kar om sten. Årets Sten 2018 — Grå Bohus pre­sen­ … Läs mer

  2017


  Sten 4-2017

  I det­ta num­mer kan du läsa om Restau­re­rings­kon­sul­ten Ing­var Heden­rud och Sten­pris­vin­na­ren 2017 — Nya Brun­ke­bergstorg. Sten­brot­tet den­na gång hand­lar om Mångs­bo­dar­na, där m … Läs mer

  Sten 3-2017

  “Det mås­te fun­ka” säger Lena Strand på Stock­holms Stad! Läs arti­keln om hur Stock­holms Stad tän­ker när det gäl­ler upp­hand­ling­ar av t ex sten. I det­ta num­mer kan du ock­så läsa om St … Läs mer

  Sten 2-2017

  Läs om sten­hug­ga­ren och bok­stavs­de­sig­nern Anni­ka Peters­son, dom­kyr­ko­ar­ki­tek­ten Åsa Flarup-Käll­mark och Ron­ny Holm på Sve­ri­ges Kyr­ko­gårds- och Kre­ma­to­ri­e­för­bund. Du ka … Läs mer

  Sten 1-2017

  Inred­nings­te­mat löper ige­nom det­ta num­mer av Tid­ning­en Sten. Vi inter­vju­ar bl a “Punk-arki­tek­ten” Fred­rik Sten­berg och “Par i dia­bas” Jen­ni och Andre­as Kul­la­ro. Sten­brot­tet … Läs mer

  2016


  Sten 4-2016

  Ola Melin, Stads­träd­gårds­mäs­ta­re i Mal­mö, berät­tar i det­ta num­mer hur han vill göra Mal­mö till en “tillå­tan­de stad”. Fro­de­par­ken i Upp­sa­la och Sten­brot­tet Tos­se­ne kan man o … Läs mer

  Sten 3-2016

  Fle­ra bra pro­jekt med natursten pre­sen­te­ras i det­ta num­mer, bl a Bro Park och Skat­te­ver­kets gam­la loka­ler i Stock­holm. Intres­san­ta per­so­ner som por­trät­te­ras är t ex Sten­hug … Läs mer

  Sten 2-2016

  De Dans­ka sten­skat­ter­nas skydds­äng­el, Fru Sten — Arki­tek­ten och sten­hug­ga­ren Met­te Mar­ci­ni­ak, berät­tar här om hur hon job­bar för att sten och skulp­tu­rer i Dans­ka slott skall … Läs mer

  Sten 1-2016

  Jonas Ekelund, famil­je­fö­re­ta­ga­re i tred­je gene­ra­tio­nen, berät­tar om hur Val­ter Eklund Kon­cer­nen har vux­it de senas­te åren. Årets Sten 2016 — Kolmårds­mar­morn pre­sen­te­ras ing … Läs mer

  2015


  Sten 4-2015

  Eli­sa­beth Rosenquist Sai­dac, Stock­holm stads nya stads­träd­gårds­mäs­ta­re berät­tar om sin kär­lek till både sta­den och lands­byg­den. Konst­nä­ren Ebba Matz inter­vju­as ock­så. Pro­jek … Läs mer

  Sten 3-2015

  I Sten 3–2015 pre­sen­te­ras Mäs­ter­hu­set i Stock­holm, Max IV, Natio­nal­mu­se­um och myc­ket mer! Inter­vju­er med “Besikt­nings­nes­torn” Chris­ter Kjel­lén och Land­skaps­ar­ki­tek­ten Pe … Läs mer

  Sten 2-2015

  Det­ta num­mer pre­sen­te­rar de nomi­ne­ra­de till Sten­pri­set 2015 (Vil­la Palm­gren, Sjö­vik­stor­get, Swed­banks Huvud­kon­tor m fl). Du kan ock­så läsa om Sten­brot­tet Norr­vange och pro … Läs mer

  Sten 1-2015

  Årets Sten 2015, Röd Bohus­gra­nit pre­sen­te­ras i det­ta num­mer som även inne­hål­ler ett repor­tage om och med “Sten­hug­ga­rens dot­ter” — Jose­fin Nordsti­er­na. Bland pre­sen­te­ra­de pr … Läs mer

  2014


  Sten 4-2014

  Vin­na­re av Sten­pri­set 2014 heter Strind­berg Arki­tek­ter. De får pri­set för reno­ve­ring­en och till­bygg­na­den av Kre­ma­to­ri­et vid Nor­ra Kyr­ko­går­den i Kal­mar. För­u­tom en pre­s … Läs mer

  Sten 3-2014

  Svensk natursten en håll­bar vin­na­re! Vi jäm­för Svensk natursten med impor­te­rad — läs om det i det­ta num­mer! Det­ta num­mers pro­jekt är bl a Palanga Spa Design Hotel och Fisk­tor­get i … Läs mer

  Sten 2-2014

  Gert Win­gårdh berät­tar om sitt för­hål­lan­de till natursten och hur det bok­stav­ligt satt ett handav­tryck på toa­let­ten på kon­to­ret i Göte­borg. De nomi­ne­ra­de till Sten­pri­set 2014 … Läs mer

  Sten 1-2014

  Thor­björn Anders­son, Land­skaps­ar­ki­tek­ten som ser sten som hant­verk och konst­när­ligt uttryck, men ock­så som bud­bä­ra­re för histo­ria, mänsk­ligt arbe­te och ett bätt­re sam­häl­le — … Läs mer