Sten i och på byggnader

Natursten i och på en bygg­nad är vac­kert, håll­bart och funk­tio­nellt och före­kom­mer i allt från bänk­ski­vor till golv och vägg­be­kläd­na­der samt fasa­der! Men det är vik­tigt att valet av natursten anpas­sas till använd­nings­mil­jön. Este­tiskt och tek­niskt goda sten­ar­be­ten präglas av genom­tänk­ta val av: stentyp/stensort, kulör/mönster/format och ytbe­ar­bet­ning. Våra med­lem­mar hjäl­per dig gär­na med råd och instruk­tio­ner, oav­sett om du är pri­vat­kund eller proff­skund. I vårt Med­lems­re­gis­ter hit­tar du lämp­lig leve­ran­tör. I boken “Sten i detalj — Bygg­na­der” kan du hit­ta bra exem­pel på natursten­san­vän­dan­de i och på bygg­na­der. Boken bestäl­ler du genom att mai­la info@sten.se

Bänkskivor

En bänk­ski­va i natursten gör köket både vack­ra­re och mer funk­tio­nellt. Med rätt val av sten­sort får man ock­så en bänk­ski­va som hål­ler länge. Använ­da gär­na vår gui­de ”7 steg till ett lyc­kat val” som även inne­hål­ler en bila­ga om ste­nens egen­ska­per. Det finns även fak­tab­lad om hur du skö­ter din bänk­ski­va och hur du han­te­rar even­tu­el­la fläc­kar. Du hit­tar des­sa doku­ment i Sten­hand­bo­ken.

Någ­ra all­män­na råd om tem­pe­ra­tur­skill­na­der
Natursten är en mil­jö­vän­lig pro­dukt som inte inne­hål­ler kemi­ka­li­er eller annat som till exem­pel kan ham­na i ditt nygräd­da­de bröd. Natursten är ock­så ett av hem­mets mest bestän­di­ga mate­ri­al. Bland de mest bestän­di­ga natur­ste­nar­na hit­tar vi gra­nit och dia­bas, ofta kal­lad svart gra­nit. Båda tål höga tem­pe­ra­tu­rer, syror och sura livs­me­del som kan fin­nas i ett kök. En varm kastrull direkt på en bänk­ski­va av gra­nit eller dia­bas bru­kar inte vara ett pro­blem, en kastrull blir näs­tan ald­rig var­ma­re än drygt 100 C°. Tar man där­e­mot ut en sten­ski­va eller annan plan och mas­siv ski­va ur en fle­ra hund­ra gra­der varm ugn bör den stäl­las på ett kor­k­un­der­lägg eller lik­nan­de för att mini­me­ra ris­ken att ste­nen spric­ker på grund av den extremt snab­ba upp­värm­ning­en. Ska man använ­da en gra­nit eller dia­bas som en stek- eller bak­ski­va bör den sät­tas in i kall ugn. Ste­nen tål allt­så betyd­ligt hög­re tem­pe­ra­tu­rer än vad en ugn kan upp­nå, där­e­mot är den käns­lig för väl­digt snab­ba tem­pe­ra­turänd­ring­ar.

Golv

En golv i Natursten gör huset ännu vack­ra­re och sam­ti­digt mer funk­tio­nellt. Med rätt val av sten­sort så får du ett golv som hål­ler länge.
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenInom­hus — Kapi­tel 4.
(I anslut­ning till ovan nämn­da häf­te finns även typ­kon­struk­tio­ner)

Trappor

Råki­lat, Kryss­ham­rat eller Flam­mat! Trap­por i natur­ste­nen kan få vari­e­ran­de form och funk­tion. Med rätt val av mate­ri­al och mon­te­rings­me­tod får de ock­så en lång livs­längd och åld­ras vac­kert!
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenInom­hus — Kapi­tel 5.
(I anslut­ning till ovan nämn­da häf­te finns även typ­kon­struk­tio­ner)

Väggbeklädnader

För vägg­be­kläd­na­der inom­hus kan i stort sett alla sten­sor­ter använ­das. Natur­ste­nen ger sto­ra möj­lig­he­ter att ska­pa oli­ka arki­tek­to­nis­ka uttryck. En vägg­be­kläd­nad i natursten är både vac­kert och håll­bart!
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenInom­hus — Kapi­tel 6.
(I anslut­ning till ovan nämn­da häf­te finns även typ­kon­struk­tio­ner)

Våtrum

Under sena­re år har använd­ning­en av natursten i våt­rum ökat mar­kant och sten används nu i många sam­man­hang. Har­mo­nis­ka och vack­ra mil­jö­er ska­pas med sten på golv och väg­gar.
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenInom­hus — Kapi­tel 7.
OBS! — 1 janu­a­ri 2021 kom­mer nya bransch­reg­ler från Bygg­ke­ra­mikrå­det gäl­lan­de Våt­rum.

Fasader

En fasad i natursten är både vac­kert och håll­bart! Rätt vald sten och mon­te­rings­sätt ger en fasad som hål­ler i många år.
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenFasa­der.
OBS! Revi­de­ring av det­ta häf­te pågår — Se Kom­plet­te­rings­bla­det som finns i anslut­ning till häf­tet!