Stenpriset

Sten­pri­set delas ut var­je år och belö­nar arki­tek­ten bakom ett pro­jekt i Sve­ri­ge där natursten använts på ett
Este­tiskt, Håll­bart och Nyska­pan­de sätt!

– Sten­pri­set har genom åren lyft fram allt från hant­ver­kets detalj till det sto­ra pro­jek­tet som för­änd­rar en hel stads­mil­jö, säger Kai Mark­lin, ord­fö­ran­de Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund.

Stenpriset 2024

Nomi­ne­ra till Sten­pri­set 2024 senast 24 maj 2024!
Blan­kett för nomi­ne­ring (PDF eller Word)
Mai­la nomi­ne­ring­ar till kai@sten.se
Efter som­ma­ren pre­sen­te­ras fina­lis­ter­na och vin­na­ren utses i november/december.
Läs Press­med­de­lan­det här.

De senaste årens vinnare

2023

År 2023 vann Jose­fi­ne Kast­berg vid arki­tekt­kon­to­ret Ark­kas pri­set för en pri­vat­bo­stad upp­byggd kring en 9 ton tung köksö i Bohus­gra­nit. Läs press­med­de­lan­det här.

2022

Vin­na­re av Sten­pri­set 2022 är Arki­tekt­kon­to­ret Kara­van för sitt pro­jekt “Söd­ra Gåga­tan i Upp­sa­la”! Läs Press­med­de­lan­det här.

2021

Sten­pri­set 2021 går till Lin­kö­pings stift för ett både mång­å­rigt och hög­klas­sigt arbe­te med att restau­re­ra Lin­kö­pings dom­kyr­ka – Sve­ri­ges störs­ta sten­kyr­ka. Läs Press­med­de­lan­de här.

2020

Ett ”omöj­ligt upp­drag” som flyt­tat fram grän­sen för vad svensk ste­nin­du­stri kan åstad­kom­ma när alla sam­ar­be­tar, från bestäl­la­ren hela vägen till ber­get. Den nya Obe­lis­ken på Slotts­bac­ken till­de­las Sten­pri­set 2020.

2019

Inred­nings­ar­ki­tek­ter­na Joyn Stu­dio för sitt arbe­te med Restau­rant Frantzén i Stock­holm.

2018

Win­gårdh arki­tekt­kon­tor och Wiker­stål arki­tek­ter för moder­ni­se­ring av Natio­nal­mu­se­um.

2017

Åsa Droug­ge, Nivå land­skaps­ar­ki­tek­tur, och Kristi­na Meny­es Nyman, Stock­holm stad – omge­stalt­ning av Brun­ke­bergs torg, Stock­holm.

2016

Konst­nä­ren Pål Svens­son – konst­ver­ket Utblick/Insikt i Mal­mö.

2015

Thor­björn Anders­son och PeGe Hil­linge vid Swe­co Arki­tek­ter – Sjö­vik­stor­get i stads­de­len Års­ta­dal i söd­ra Stock­holm.

2014

Staf­fan Strind­berg vid Strind­berg Arki­tek­ter – reno­ve­ring­en och till­bygg­na­den av kre­ma­to­ri­et vid Nor­ra kyr­ko­går­den i Kal­mar.

2013

Anders­son Jöns­son Land­skaps­ar­ki­tek­terStor­tor­get i Gäv­le.