Miljö & socialt ansvar

Miljö

Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund job­bar löpan­de med mil­jöfrå­gor. Huvud­de­len av arbe­tet sker bland med­lems­fö­re­ta­gen. Som bransch­or­ga­ni­sa­tion del­tar vi aktivt i oli­ka pro­jekt för att ta fram meto­der och mål för mil­jö­ar­be­tet.

När det gäl­ler åter­ställ­ning av täk­ter så har Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund del­ta­git i ett pro­jekt där goda exem­pel har doku­men­te­rats: www.stenbrott.nu.

Socialt ansvar

Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund har på fle­ra oli­ka sätt tagit ett soci­alt ansvar.

Bland annat gäl­ler det­ta för­håll­nings­sät­tet till impor­te­rad natursten. Det­ta kan inde­las i fyra huvud­om­rå­den:

  1. Arbets­mil­jö- produktionsförhållanden;Etiska krav, Upp­fö­ran­de­kod
  2. Ste­nens egen­ska­per; Kva­li­tets­de­kla­ra­tion
  3. Kul­turkod.
  4. Kort väg­led­ning för inköpare/beställare

Som väg­led­ning för det­ta har vi tagit fram STEN:s för­håll­nings­sätt till impor­te­rad natursten (Revi­de­rad i okto­ber 2012).