Om Sten

Sveriges Stenindustriförbund, Sten, är stenindustrins branschorganisation. Medlemmarna är företag i alla led, från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Även konsulter och leverantörer kan vara medlemmar. Den gemensamma nämnaren är materialet natursten.

Sten:s medlemmar använder symbolen ”Natursten” som garanterar äkthet och kompetens.
Symbolen har skapats inom den europeiska paraplyorganisationen EUROROC, och finns spridd över hela Europa. Endast medlemmar i branschorganisationen får använda den.

Sveriges Stenindustriförbund bildades år 1938 och är en sammanslutning av företag inom naturstensbranschen. Förbundet bedriver bland annat forskning och information om lämplig användning av natursten. Syftet är…

  1. att främja en rationell utveckling av svensk stenindustri.
  2. att verka för yrkets höjande i tekniskt och affärsmässigt avseende.
  3. att motverka osund konkurrens.
  4. att verka för att god affärsetik som upprätthålls av medlemmarna.

Medlemmarna representerar hela kedjan, från brytning via förädling till montering. Här ingår också importörer av sten och leverantörer av utrustning till branschen.
Bland produkterna kan nämnas byggnadssten för användning inomhus till trappor, golv, inredningar, etc eller för användning utomhus till exempelvis fasadbeklädnader. Andra produkter är sten till utemiljö för markbeläggningar, rappor, murar etc. Natursten till gravvårdar och skulpturer är ytterligare produktområden inom branschen.
En viktig del i Sveriges Stenindustriförbunds verksamhet är information om natursten och dess ändamålsenliga användning. Kanaler för sådan information är bland annat hemsidan, tidningen STEN och Stenhandboken.

Organisation

Organisationen består av Kai Marklin (nedan) arbetande ordförande, styrelse samt kanslist.

Kansliet är beläget i Kristianstad.
Kontaktinformation:

Sveriges Stenindustriförbund – Sten
och Stenindustrins Forskningsinstitut AB – StenForsk AB
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-20 97 80