Om Sten

Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund, Sten, är ste­nin­du­strins bransch­or­ga­ni­sa­tion. Med­lem­mar­na är före­tag i alla led, från bryt­ning till för­sälj­ning och mon­te­ring av naturstens­pro­duk­ter. Även kon­sul­ter och leve­ran­tö­rer kan vara med­lem­mar. Den gemen­sam­ma näm­na­ren är mate­ri­a­let natursten.

Naturstenslo­go­ty­pen visar att det är ”En pro­dukt till­ver­kad av natursten tagen som ett helt styc­ke från ett helt block ur berg­grun­den.” Sten:s med­lem­mar använ­der sym­bo­len ”Natursten” som garan­te­rar äkt­het och kom­pe­tens.
Sym­bo­len har ska­pats inom den euro­pe­is­ka para­ply­or­ga­ni­sa­tio­nen EUROROC, och finns spridd över hela Euro­pa. Endast med­lem­mar i bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen får använ­da den.

Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund bil­da­des år 1938 och är en sam­man­slut­ning av före­tag inom naturstens­bran­schen. För­bun­det bedri­ver bland annat forsk­ning och infor­ma­tion om lämp­lig använd­ning av natursten. Syf­tet är…

  1. att främ­ja en ratio­nell utveck­ling av svensk ste­nin­du­stri.
  2. att ver­ka för yrkets höjan­de i tek­niskt och affärs­mäs­sigt avse­en­de.
  3. att mot­ver­ka osund kon­kur­rens.
  4. att ver­ka för att god affär­se­tik som upp­rätt­hålls av med­lem­mar­na.

Med­lem­mar­na repre­sen­te­rar hela ked­jan, från bryt­ning via för­äd­ling till mon­te­ring. Här ingår ock­så impor­tö­rer av sten och leve­ran­tö­rer av utrust­ning till bran­schen.
Bland pro­duk­ter­na kan näm­nas bygg­nads­sten för använd­ning inom­hus till trap­por, golv, inred­ning­ar, etc eller för använd­ning utom­hus till exem­pel­vis fasad­be­kläd­na­der. And­ra pro­duk­ter är sten till ute­mil­jö för mark­be­lägg­ning­ar, trap­por, murar etc. Natursten till grav­vår­dar och skulp­tu­rer är ytter­li­ga­re pro­dukt­om­rå­den inom bran­schen.
En vik­tig del i Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bunds verk­sam­het är infor­ma­tion om natursten och dess ända­måls­en­li­ga använd­ning. Kana­ler för sådan infor­ma­tion är bland annat hem­si­dan, tid­ning­en STEN och Sten­hand­bo­ken.

Organisation

Orga­ni­sa­tio­nen består av Kai Mark­lin (nedan) arbe­tan­de ord­fö­ran­de och sty­rel­se (se läng­re ned).

Kans­li­et är belä­get i Kristi­an­stad.
Kon­tak­tin­for­ma­tion:

Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund – Sten
och Ste­nin­du­strins Forsk­nings­in­sti­tut AB – Sten­Forsk AB

Indu­stri­ga­tan 6, 291 36 Kristi­an­stad
Tele­fon: 044–20 97 80

Sty­rel­se:
Ord­fö­ran­de: Kai Mark­lin (kai@sten.se)
Vice ord­fö­ran­de: Mats-Ola Erics­son (mats-ola@borghamns-stenforadling.se)
Ordi­na­rie: Jör­gen Lund­gren (jorgen@hallindensgranit.se)
Ordi­na­rie: Eli­sa­beth Ahl­ström (elisabeth@vasterviksstenhuggeri.se)
Ordi­na­rie: Mikael Gustafs­son (mikael.gustafsson@steriks.se)
Sup­ple­ant: Ste­fan Arons­son (stefan@narkesten.se)
Sup­ple­ant: Peter Gustafs­son (peter@borghamnsten.se)
Sup­ple­ant: Kenn Ahl­gren (kenn@ahlgrensmarmor.se)
Sup­ple­ant: Maria Thor (maria@thorsberg.se)


Cer­ti­fi­e­ra­de Grav­stensmon­tö­rer:

James Boatright / Ekelund & Zet­ter­man Sten­hug­ge­ri
Johan Lin­der­borg / Ekelund & Zet­ter­man Sten­hug­ge­ri
Marie Vest­ling / Ekelund & Zet­ter­man Sten­hug­ge­ri
Pia Anders­son / Glim­mas­ten AB
Andre­as Svens­son / Glim­mas­ten AB
Cal­le Hjor­ten­brink / Gli­måk­ra Sten­gra­vyr AB
Gabri­el Gull­berg / Gull­bergs Sten och Fasad­vård AB
Carl Holmström / Gull­bergs Sten och Fasad­vård AB
Ric­kard Lager­ström / Hen­ry Anders­son Sten­hug­ge­ri
Mag­nus Fun­dell / Naturstenskon­sult Fun­dell AB
Anders Ber­tils­son / Nils­sons Sten­hug­ge­ri & Grav­vårds­fa­brik AB
Niklas Gustafs­son / Nils­sons Sten­hug­ge­ri & Grav­vårds­fa­brik AB
Susan­ne Gustafs­son / Nils­sons Sten­hug­ge­ri & Grav­vårds­fa­brik AB
Jonas Anders­son / Norr­kö­pings Ste­nin­du­stri AB
Hen­rik Jons­son / Nos­sebro Sten­hug­ge­ri AB
Tho­mas Niklas­son / Nos­sebro Sten­hug­ge­ri AB
Ste­fan Lin­dahl / Nos­sebro Sten­hug­ge­ri AB
Björn Asp / Orsa Sten­hug­ge­ri AB
Tor­sten Len­ner / Orsa Sten­hug­ge­ri AB
Mag­nus Berglund / Pet­ters­sons Sten­hug­ge­ri AB
Kristo­fer Mat­ti­as­son / Stuc­co Maestro Swe­den AB
Jim­mi Svens­son / Svens­son Stock & Sten AB
Fred­rik Nils­son / Strix­en AB
Andrée Thorn / J Thorns Sten­hug­ge­ri
Andre­as Axén / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Johan Ivars­son / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Jeff Kain / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Sta­nislaw Kom­per­da / VE-Sten
Simon Merio / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Tonie Nen­zén / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Anders Szmi­li­chowski / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Simon Ene­vi Tjör­ne­mar / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Eli­sa­beth Ahl­ström / Väs­ter­viks Sten­hug­ge­ri AB
Alex­an­der von der Pahlen / Väst­svensk Sten­gra­vyr AB

************************************************************************

Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund är med­lem i SIS.
SIS är en del av ISO och CEN, ett nät­verk av exper­ter som arbe­tar med att ska­pa inter­na­tio­nel­la stan­dar­der.