Frågor & svar

Var­je vec­ka får vi in frå­gor som gäl­ler natursten. Här pre­sen­te­rar vi någ­ra av de frå­gor­na samt vad vi sva­rar.
Om du har en frå­ga om natursten — Mai­la info@sten.se

Rengöring

Fett­fläck
Jag har fått en fett­fläck på min bänk­ski­va av sten (som jag tror är gra­nit). Hur får jag bort den utan att ska­da ski­van?
Först och främst – du mås­te vara säker på vad det är för sten­typ! Om det är gra­nit, så kan du använ­da näs­tan vad som helst. Pro­va först med ”All­rent” eller lik­nan­de. Om fläc­ken inte för­svin­ner så kan du ta till Ace­ton, Lack­naf­ta eller lik­nan­de. Efter ren­gö­ring med någon av des­sa – tvät­ta av med ”All­rent”. Om det där­e­mot är mar­mor eller kalk­sten så mås­te du vara lite för­sik­ti­ga­re! För att ren­gö­ra mar­mor eller kalk­sten så rekom­men­de­rar vi såpa eller tvål. Dock är det vik­tigt att såpan/tvålen inte har någ­ra till­sat­ser!
Läs mer i vårt häf­te ”Sköt­sel Inom­hus”, sida 9 till 11 samt vårt Fak­tab­lad Fläck­bort­tag­ning.
Vil­ken Såpa och vil­ket All­rent?
Jag läs­te att man skall använ­da Såpa och ibland All­rent när man stä­dar natursten. Är det någ­ra spe­ci­el­la såpor och all­rent man menar?
Vad gäl­ler Såpa så har det ing­en bety­del­se om det är “Grön såpa” eller “Gul såpa” (eller någon annan färg) — Det fun­ge­rar lika bra med alla — Det vik­ti­ga är att det inte finns någ­ra till­sats­me­del. När det gäl­ler “All­rent” så säger vi “Mil­jö­klas­sat ren­gö­rings­me­del pH 7–9, för regel­mäs­sig städ­ning anpas­sat för använd­nings­om­rå­det”.
Behand­la Natursten
Jag har köpt ett äld­re hus som har kalk­stens­golv i ett par rum. Jag har hört att man kan behand­la dem så att gol­vet blir vack­ra­re och mer lätt­stä­dat. Vad är det för medel?
Stopp!!! Våra rekom­men­da­tio­ner är tyd­li­ga i den­na frå­ga – behand­la INTE gol­vet med någon polish eller lik­nan­de. Helt van­lig såpa utan till­sat­ser ren­gö­ring och ger sam­ti­digt ett bra skydd. Läs mer i vårt häf­te ”Sköt­sel Inom­hus”, sida 8.

Natursten inomhus

Tjock­lek på trapp­steg
Vi fun­de­rar på att göra en trap­pa inom­hus i sten (med sten­ski­vor på vagn­styc­ken). Hur tjoc­ka mås­te sten­trapp­ste­gen vara?
Här är det fle­ra fak­to­rer som spe­lar in, bland annat ste­nens böj­drag­håll­fast­het, spänn­vid­den, över­häng och så vida­re. Om du till exem­pel har en sten som kla­rar 30 mpa (mega­pa­scal) och spänn­vid­den mel­lan vagn­styc­ke­na är 800 mil­li­me­ter, så behö­ver ste­nen vara 50 mil­li­me­ter tjock. Över­häng­et får dess­utom inte vara mer än 200 mil­li­me­ter. En tabell i mil­li­me­ter finns i Sten­hand­bo­ken — Inom­hus, sid 39—40 som du hit­tar på vår hem­si­da, www.sten.se/stenhandboken.
Vi ska köpa bänk­ski­va i sten
Vi skall reno­ve­ra vårt kök och tän­ker ha bänk­ski­vor i natursten. Finns det någon­stans som man kan se vad det finns för sten­sor­ter. Är det något spe­ci­ellt vi bör tän­ka på?
När det gäl­ler oli­ka sten­sor­ter så har vi vårt Stenkar­to­tek / Svens­ka Sten­sor­ter som pre­sen­te­rar alla Svens­ka sten­sor­ter som bryts i Sve­ri­ge. Du kan tit­ta där för att få en upp­fatt­ning om vad som finns (men se upp – natursten är svårt att visa på bild. Bäst är all­tid att besö­ka ett sten­fö­re­tag som har pro­ver att visa upp. Tänk ock­så på att ett natur­ma­te­ri­al kan vari­e­ra i färg mm. Som hjälp när man skall skaf­fa bänk­ski­vor i sten så har vi tagit fram en fol­der om det, ”7 Steg” – tit­ta i den så är du för­be­redd på frå­gor­na från sten­fö­re­ta­get. Här hit­tar du kon­takt­upp­gif­ter till våra med­lems­fö­re­tag.
Föns­ter­bän­kar — Mått mel­lan kon­sol­ler
Vi hål­ler på och reno­ve­ra vårt hus och ska byta föns­ter­bän­kar. Föns­ter­bän­kar­na ska vara av mar­mor och vi ska mon­te­ra dem på kon­so­ler. Vil­ka mått ska det vara mel­lan kon­so­ler­na med mera?
Det beror givet­vis på tjock­lek och bredd på föns­ter­bän­kar­na. Om ni till exem­pel har en föns­ter­bänk som är 150 mm bred och 20 mm tjock så skall max­av­stån­det mel­lan kon­so­ler­na vara 400 mm och över­häng­et skall vara max 100 mm. I vårt häf­te Inom­hus (på sidan 59) hit­tar ni en tabell där oli­ka alter­na­tiv redo­vi­sas. Häf­tet finns som PDF på www.sten.se under fli­ken Sten­hand­bo­ken

Natursten utomhus (Byggnad)

Fasad­soc­kel i Mar­mor
Kan man beklä­da en fasad­soc­kel med Kolmårds­ma­ror eller Eke­bergs­mar­mor? Ska den klot­ter­skyd­das?
När det gäl­ler just soc­kel­be­kläd­na­den på en bygg­nad bör man iakt­ta viss för­sik­tig­het i val av mate­ri­al. Den kan vara utsatt för meka­nisk, fysi­ka­lisk och kemisk påver­kan. Första­handsva­let bör vara sten av gra­nit­typ (sili­kat­sten) med låg vat­ten­ab­sorp­tion. Men någ­ra mar­mor- och kalk­sens­sor­ter fun­ge­rar ock­så bra. Just Kolmår­den och Eke­berg är resi­sten­ta mot tösalt och har myc­ket låg vat­ten­ab­sorp­tion. Det finns beprö­va­de refe­ren­ser.
Ytbe­ar­bet­ning­en bör var sli­pad, och mon­te­ring­en ska vara kram­lad, ven­ti­le­rad och bör ha drä­ne­ra­de bak­gjut­ning. Se Sten­hand­bo­ken — Fasa­der, Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund. Klot­ter går inte få bort helt från mar­mo­ry­tor och finns risk för klot­ter bör den skyd­das med klot­ter­skydd typ offer­skydd.
Block­stegs­trap­pa
Vi pla­ne­rar att anläg­ga en block­stegs­trap­pa till entrén till vårt hus. Finns det någon skrift­lig info om det­ta?
Jadå. Se vårt häf­te ”Ute­mil­jö”, sida 48 till 57.

Natursten utomhus (Utemiljö)

Dyra­re med för­ar­be­tet till Natursten?
Vi har fun­de­rat på natursten på vår upp­fart till huset. Är det myc­ket mer jobb och dyra­re med under­ar­be­tet om man har natursten istäl­let för t ex betong­plat­tor?
Nej, under­ar­be­tet är sam­ma om du läg­ger natursten eller betong­plat­tor. Du kan läsa om det i häf­tet ”Ute­mil­jö”.

**************************************************************************************************************************************************

Tack­mail från nöj­da frå­ge­stäl­la­re:

“Hej och stort tack för det! Fan­tas­tiskt bra ser­vice från Ste­nin­du­stri­för­bun­det! Jag ska för­sö­ka föl­ja anvis­ning­ar­na till punkt och pric­ka och jag hör av mig om jag har någ­ra kom­men­ta­rer.
Mvh. /Mikael”

”Vil­ken tur att jag fick för­de­len av ett proff­sigt svar från en spe­ci­a­list! Tänk om jag hade haft en sådan tur all­tid då jag söker råd vad gäl­ler sådant jag inte kan. Om alla svar då vore som ditt då vore mitt liv en dans på rosor.
/Tomas”