Projekt stödda av Sten

Sveriges Stenindustriförbund medverkar, driver och initierar naturstensprojekt med koppling till branschen. Syftet är att stärka branschen, öka miljömedvetenheten och driva utvecklingen framåt.

En professur inom området Natursten är placerad på SLU i Alnarp och innehas av Prof. Kurt Johansson.

Här hittar du information om pågående och genomförda projekt. Om du eller din organisation är intresserade av att delta eller att få STEN delta i ett projekt: kontakta ordförande Kai Marklin.

Projekt

Genomförda

Fasadprojekt – Innovativ dimensionering av naturstensfasader
Syfte och mål
För att hävda sig i modernt byggande måste svensk stenindustri förnyas, följa med utvecklingen och introducera nytänkande i byggandet.
Ett produktområde med hög potential för natursten, där stora förändringar skett utomlands,
är fasader. Projektet fokuserar på att höja kompetensen inom svensk stenindustri och göra
den mer konkurrenskraftig, såväl nationellt som internationellt.

Nya säkra infästningsmetoder ska utprovas och introduceras på marknaden, tillsammans med utbildningspaket, inkl vägledningsmaterial (digital handbok).
Projektet finansieras av medverkande företag, STEN och Vinnova.
För mer info, kontakta: Kai Marklin (kai@sten.se).

Brytningsprojekt – Effektiv och uthållig naturstensproduktion
Under 2014-2016 genomförde Emmaboda Granit, Hallindens Granit och Naturstenskompaniet samt STEN…
…ett projekt om utveckling av brytningsverksamheten i Sverige.
I projektet ingick även en informationsdel med syfte att sprida information och kunskap om natursten.
Under projektet har www.sten.se/brytningsinfo tagits fram.
Projektet finansierades av de medverkande företagen, STEN och Vinnova.
För mer info, kontakta:
Kai Marklin (kai@sten.se).
Grå Gröna Ytor Forts.
Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor.

Syfte och mål
Sveriges tillväxtmöjligheter är beroende av fungerande städerna som de är attraktiva, säkra, har en fungerande infrastruktur etc.
En tillväxt baserad på långsiktig hållbarhet är nödvändig, både vad gäller infrastruktur, produkt- och materialval.Projektet bidrar till att skapa städer som står bättre rustade inför den ökande urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat. Målet är att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där hårdgjorda ytor och annan markbyggnation hanterar vattentransporten och ger levande och funktionella gröna ytor.
Projektet finansieras av de medverkande företagen, STEN och Vinnova.
För mer info, kontakta:
Kai Marklin (kai@sten.se

APL-Arbetsplatsförlagt Lärande - Digital dokumentation av praktik
”Utveckling av kvaliteten i lärande på arbetsplatser eller utveckling av regionala stödfunktioner för samverkan mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning.”

Bakgrund
Arbetsplatsförlagd APL/praktik är en mycket viktig del av utbildningen inom svensk stenindustri. Därför har vi utvecklat ett eget matrissystem för att lokalt kontrollera och följa upp de olika arbetsmomenten som genomförs under praktiken. Resultaten verifieras och görs därefter tillgängliga digitalt. Industrin får en bild av det aktuella utbildningsläget och framtida kompetensbehov. Hemsida hjälpmedel: www.sten.se/apl

Gymnasie 11 – Industritekniska programmet
Sveriges Stenindustriförbund – STEN, är en aktiv part i framtagandet av den nya gymnasieskolan – Gy11.
Förbundets ordförande Kai Marklin (kai@sten.se) är ledamot i det nationella programråd som medverkar i framtagning och kvalitetssäkring.

För mer info om Gy11, se Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Grå Gröna Ytor – Grågröna systemlösningar för hållbara städer
Sveriges Stenindustriförbund – STEN, var en aktiv part i projektet ”Grå Gröna Ytor”. Projektets syfte var bidra till att skapa städer som står bättre rustade inför den ökande urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat.
Här hittar du mer info om projektet!

Inom ramen för projektet har bla:
Examensarbetet ”Betydelsen av naturstenshällens ytbearbetning mot underlaget för att undvika att stenen glider i sidled” tagits fram.

Kontrollrutiner för naturstens- och markbetongöverbyggnader
Blanketter till kontrollrutiner för naturstens- och markbetongöverbyggnader

Överbyggnader med naturstens- och markbetongbeläggningar. Förenklad dimensioneringssberäkning.
Bilaga A: Dimensioneringsberäkning för överbyggnad (Excel)
Bilaga B: Dimensioneringsberäkning för naturstensbeläggning (Excel) 

Stendamm
I samarbete med Högskolan Dalarna har Sveriges Stenindustriförbund arbetat med information kring Stendamm. 
SME4Stone
SME4stone var ett samnordiskt projekt med fokus på att hjälpa stenproducenter och leverantörer med flera i frågor som rör standardisering och produktkrav.
SINTEF Byggforsk var projektledare och övriga deltagare i projektet var branschföreningarna:
Sveriges Stenindustriförbund, Norsk Bergindustri och FINSTONE samt forskningsorganisationer, konsulter och standardiseringsorganen i Norge, Sverige, Finland och Danmark.

Artikel om projektet i tidningen STEN (1/12). 

MinBaSII
Det övergripande målet för MinBaSII var att stärka konkurrenskraften och tillväxten hos
den svenska industrimineral-, ballast- och stenindustrin. Det har skett genom att utveckla innovativa produktionstekniker och högkvalitativa produkter. Ny etablering och ökad sysselsättning har främjats. Små- och medelstora företag och en resurssnål och hållbar utveckling var fokusområden.
Resultaten från projektet redovisas i följande slutrapporter:

Område 4: Applikationsutveckling – Stenindustrin
4.1 Natursten i Södra Sverige
4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led – från kunskapsuppbyggnad till marknad
4.3 Avjämningsmassors påverkan på kalkstensbeläggningar
4.4:1 Stenhandbokens häfte – Allmänt
4.4:2 Terminologi och Toleranser
4.4:3 Beskrivning av infästningssystem och dimensionering av fasadstensplattor
4.4:4 Skötsel av natursten utomhus
4.5:a Naturens tekniska egenskapers betydelse för olika användningsområden
4.5:b Fogar
4.6 Egenkontrollmallar
4.6:a Manual för CE-märkning av natursten
4.7 Stenarkitektur
4.8 Prisvärda detaljkonstruktioner med natursten
4.9 Naturstensmurar i kyrkogårdsmiljö
4.10 Internationell harmonisering, standarder och krav, bl.a TK 508
4.11 Ämnet natursten som bygg- och anläggningsmaterial
4.12 Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamheten

Område 3: Miljö- och hållbar utveckling
3.1a Förprojekt Miljöpåverkan fr Anläggningar
3.1a-1 Precisering av kraven på täktansökan
3.1a-2 Delprojekt Buller
3.1a-3 Delprojekt Vibrationer/Luftstötvåg
3.1a-4 Delprojekt Undersökn av ev effekter av damning fr täkter
3.1b Arbetsmiljö
3.2a-1 Positive List för restmaterial
3.2a-2 Vägledning för hantering av täkter
3.2a-3 Etapp 2 Positive List för restmaterial
3.3.1 Sustainable Development Indicators (SDI)