Projekt stödda av Sten

Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund med­ver­kar, dri­ver och ini­ti­e­rar naturstens­pro­jekt med kopp­ling till bran­schen. Syf­tet är att stär­ka bran­schen, öka mil­jö­med­ve­ten­he­ten och dri­va utveck­ling­en fram­åt.

En pro­fes­sur inom områ­det Natursten är pla­ce­rad på SLU i Alnarp och inne­has av Prof. Kurt Johans­son.

Här hit­tar du infor­ma­tion om pågåen­de och genom­för­da pro­jekt. Om du eller din orga­ni­sa­tion är intres­se­ra­de av att del­ta eller att få STEN del­ta i ett pro­jekt: kon­tak­ta ord­fö­ran­de Kai Mark­lin.

Projekt

Genomförda

Fasad­pro­jekt – Inno­va­tiv dimen­sio­ne­ring av naturstens­fa­sa­der
Syf­te och mål
För att häv­da sig i modernt byg­gan­de mås­te svensk ste­nin­du­stri för­ny­as, föl­ja med utveck­ling­en och intro­du­ce­ra nytän­kan­de i byg­gan­det.
Ett pro­dukt­om­rå­de med hög poten­ti­al för natursten, där sto­ra för­änd­ring­ar skett utom­lands,
är fasa­der. Pro­jek­tet foku­se­rar på att höja kom­pe­ten­sen inom svensk ste­nin­du­stri och göra
den mer kon­kur­rens­kraf­tig, såväl natio­nellt som inter­na­tio­nellt.

Nya säk­ra infäst­nings­me­to­der ska utpro­vas och intro­du­ce­ras på mark­na­den, till­sam­mans med utbild­nings­pa­ket, inkl väg­led­nings­ma­te­ri­al (digi­tal hand­bok).
Pro­jek­tet finan­sie­ras av med­ver­kan­de före­tag, STEN och Vin­no­va.
För mer info, kon­tak­ta: Kai Mark­lin (kai@sten.se).

Bryt­nings­pro­jekt – Effek­tiv och uthål­lig naturstens­pro­duk­tion
Under 2014–2016 genom­för­de Emma­bo­da Gra­nit, Hallin­dens Gra­nit och Naturstens­kom­pa­ni­et samt STEN…
…ett pro­jekt om utveck­ling av bryt­nings­verk­sam­he­ten i Sve­ri­ge.
I pro­jek­tet ingick även en infor­ma­tions­del med syf­te att spri­da infor­ma­tion och kun­skap om natursten.
Under pro­jek­tet har www.sten.se/brytningsinfo tagits fram.
Pro­jek­tet finan­si­e­ra­des av de med­ver­kan­de före­ta­gen, STEN och Vin­no­va.
För mer info, kon­tak­ta:
Kai Mark­lin (kai@sten.se).
Grå Grö­na Ytor Forts.
Kli­mat­säk­ra­de system­lös­ning­ar för urba­na ytor.

Syf­te och mål
Sve­ri­ges till­växt­möj­lig­he­ter är bero­en­de av fun­ge­ran­de stä­der­na som de är attrak­ti­va, säk­ra, har en fun­ge­ran­de infra­struk­tur etc.
En till­växt base­rad på lång­sik­tig håll­bar­het är nöd­vän­dig, både vad gäl­ler infra­struk­tur, pro­dukt- och materialval.Projektet bidrar till att ska­pa stä­der som står bätt­re rus­ta­de inför den ökan­de urba­ni­se­ring­en och ett mer neder­börds­rikt kli­mat. Målet är att ska­pa attrak­ti­va och håll­ba­ra stads­mil­jö­er där hård­gjor­da ytor och annan mark­bygg­na­tion han­te­rar vat­ten­trans­por­ten och ger levan­de och funk­tio­nel­la grö­na ytor.
Pro­jek­tet finan­sie­ras av de med­ver­kan­de före­ta­gen, STEN och Vin­no­va.
För mer info, kon­tak­ta:
Kai Mark­lin (kai@sten.se

APL-Arbets­plats­för­lagt Läran­de — Digi­tal doku­men­ta­tion av prak­tik
”Utveck­ling av kva­li­te­ten i läran­de på arbets­plat­ser eller utveck­ling av regi­o­na­la stöd­funk­tio­ner för sam­ver­kan mel­lan sko­la och arbets­liv om yrkes­ut­bild­ning.”

Bak­grund
Arbets­plats­för­lagd APL/praktik är en myc­ket vik­tig del av utbild­ning­en inom svensk ste­nin­du­stri. Där­för har vi utveck­lat ett eget matris­sy­stem för att lokalt kon­trol­le­ra och föl­ja upp de oli­ka arbets­mo­men­ten som genom­förs under prak­ti­ken. Resul­ta­ten veri­fie­ras och görs där­ef­ter till­gäng­li­ga digi­talt. Indu­strin får en bild av det aktu­el­la utbild­nings­lä­get och fram­ti­da kom­pe­tens­be­hov. Hem­si­da hjälp­me­del: www.sten.se/apl

Gym­na­sie 11 – Indu­stri­tek­nis­ka pro­gram­met
Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund – STEN, är en aktiv part i fram­ta­gan­det av den nya gym­na­sie­sko­lan – Gy11.
För­bun­dets ord­fö­ran­de Kai Mark­lin (kai@sten.se) är leda­mot i det natio­nel­la pro­gram­råd som med­ver­kar i fram­tag­ning och kva­li­tets­säk­ring.

För mer info om Gy11, se Skol­ver­kets hem­si­da www.skolverket.se

Grå Grö­na Ytor – Grågrö­na system­lös­ning­ar för håll­ba­ra stä­der
Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund – STEN, var en aktiv part i pro­jek­tet ”Grå Grö­na Ytor”. Pro­jek­tets syf­te var bidra till att ska­pa stä­der som står bätt­re rus­ta­de inför den ökan­de urba­ni­se­ring­en och ett mer neder­börds­rikt kli­mat.
Här hit­tar du mer info om pro­jek­tet!

Inom ramen för pro­jek­tet har bla:
Exa­mens­ar­be­tet ”Bety­del­sen av naturstens­häl­lens ytbe­ar­bet­ning mot under­la­get för att und­vi­ka att ste­nen gli­der i sid­led” tagits fram.

Kon­troll­ru­ti­ner för naturstens- och mark­be­ton­gö­ver­bygg­na­der
Blan­ket­ter till kon­troll­ru­ti­ner för naturstens- och mark­be­ton­gö­ver­bygg­na­der

Över­bygg­na­der med naturstens- och mark­be­tong­be­lägg­ning­ar. För­enklad dimen­sio­ne­ringss­be­räk­ning.
Bila­ga A: Dimen­sio­ne­rings­be­räk­ning för över­bygg­nad (Excel)
Bila­ga B: Dimen­sio­ne­rings­be­räk­ning för naturstens­be­lägg­ning (Excel) 

Sten­damm
I sam­ar­be­te med Hög­sko­lan Dalar­na har Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund arbe­tat med infor­ma­tion kring Sten­damm. 
SME4Stone
SME4stone var ett samnor­diskt pro­jekt med fokus på att hjäl­pa sten­pro­du­cen­ter och leve­ran­tö­rer med fle­ra i frå­gor som rör stan­dar­di­se­ring och pro­dukt­krav.
SINTEF Bygg­forsk var pro­jekt­le­da­re och övri­ga del­ta­ga­re i pro­jek­tet var bransch­för­e­ning­ar­na:
Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund, Norsk Ber­gin­du­stri och FINSTONE samt forsk­nings­or­ga­ni­sa­tio­ner, kon­sul­ter och stan­dar­di­se­rings­or­ga­nen i Nor­ge, Sve­ri­ge, Fin­land och Dan­mark.

Arti­kel om pro­jek­tet i tid­ning­en STEN (1/12). 

Min­Ba­SII
Det över­gri­pan­de målet för Min­Ba­SII var att stär­ka kon­kur­rens­kraf­ten och till­väx­ten hos
den svens­ka industrimineral‑, bal­last- och ste­nin­du­strin. Det har skett genom att utveck­la inno­va­ti­va pro­duk­tions­tek­ni­ker och hög­kva­li­ta­ti­va pro­duk­ter. Ny eta­ble­ring och ökad sys­sel­sätt­ning har främ­jats. Små- och medel­sto­ra före­tag och en resurs­snål och håll­bar utveck­ling var fokus­om­rå­den.
Resul­ta­ten från pro­jek­tet redo­vi­sas i föl­jan­de slut­rap­por­ter:

Områ­de 4: Appli­ka­tions­ut­veck­ling – Ste­nin­du­strin
4.1 Natursten i Söd­ra Sve­ri­ge
4.2 Tek­ni­kö­ver­fö­ring till före­skri­van­de led – från kun­skaps­upp­bygg­nad till mark­nad
4.3 Avjäm­nings­mas­sors påver­kan på kalk­stens­be­lägg­ning­ar
4.4:1 Sten­hand­bo­kens häf­te – All­mänt
4.4:2 Ter­mi­no­lo­gi och Tole­ran­ser
4.4:3 Beskriv­ning av infäst­nings­sy­stem och dimen­sio­ne­ring av fasad­stens­plat­tor
4.4:4 Sköt­sel av natursten utom­hus
4.5:a Natu­rens tek­nis­ka egen­ska­pers bety­del­se för oli­ka använd­nings­om­rå­den
4.5:b Fogar
4.6 Egen­kon­troll­mal­lar
4.6:a Manu­al för CE-märk­ning av natursten
4.7 Stenar­ki­tek­tur
4.8 Pris­vär­da detalj­kon­struk­tio­ner med natursten
4.9 Natur­stens­mu­rar i kyr­ko­gårds­mil­jö
4.10 Inter­na­tio­nell har­mo­ni­se­ring, stan­dar­der och krav, bl.a TK 508
4.11 Ämnet natursten som bygg- och anlägg­nings­ma­te­ri­al
4.12 Mil­jö­a­spek­ter på kyr­ko­gårds­verk­sam­he­ten

Områ­de 3: Mil­jö- och håll­bar utveck­ling
3.1a För­pro­jekt Mil­jöpå­ver­kan fr Anlägg­ning­ar
3.1a‑1 Pre­ci­se­ring av kra­ven på täk­tan­sö­kan
3.1a‑2 Del­pro­jekt Bul­ler
3.1a‑3 Del­pro­jekt Vibrationer/Luftstötvåg
3.1a‑4 Del­pro­jekt Under­sökn av ev effek­ter av dam­ning fr täk­ter
3.1b Arbets­mil­jö
3.2a‑1 Posi­ti­ve List för rest­ma­te­ri­al
3.2a‑2 Väg­led­ning för han­te­ring av täk­ter
3.2a‑3 Etapp 2 Posi­ti­ve List för rest­ma­te­ri­al
3.3.1 Sustai­nab­le Deve­lop­ment Indi­ca­tors (SDI)