Gravstenar

GRO – En sektion av Sveriges Stenindustriförbund

Här finns information om gravstenar mm från GRO (Gravvårdsföretagens Riksorganisation) samlat:

Om GRO

Kansli: Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad
Telefon: Kansli 044-20 97 80
Telefon/fax: Kansli 044-209675
Bg: 808-0921
Pg: 153943-6

Etisk ÖK

Företrädare för konsumentsidan och ansvarsfulla gravvårdsföretag kände att det fanns ett stort behov och önskemål om en normerande etisk riktlinje för branschen. Vad som förelåg var ett allt hastigare och därmed hetsande försäljningstryck på de anhöriga genom ett alltmer tilltagande antal utskick av reklam och med efterföljande aggressiv telefonackvisition. Detta ledde fram till en överenskommelse mellan GRO och KO/Konsumentverket den 1 juli 1994 och som alltjämnt är gällande för branschen:

Parterna har enats om en överenskommelse(nedan) för att åstadkomma bättre information vid marknadsföring av tjänster och produkter.

GRO har under överläggningarna även åtagit sig följande:

• GRO:s medlemmar skall följa såväl Allmänna reklamationsnämndens som Gravvårdsbranschens Ansvarsnämnds rekommendationer.

• Direktreklam. Med att direktreklam inte bör sändas kort tid efter dödsfallet avses att man inte bör sända sådan reklam tidigare än fyra (4) veckor efter dödsfallet.

ÖVERENSKOMMELSE
Mellan Konsumentverket/KO å ena sidan och Gravvårdsfirmornas Riksorganisation (GRO) å andra sidan har följande överenskommelse träffats.
Denna överenskommelse ersätter tidigare överenskommelse från 1989.

GRO åtar sig att verka för att medlemsföretagen i samband med marknadsföring till konsumenterna:

1. Lämnar skriftlig bekräftelse på konsumentens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på gravvården samt betalningsvillkoren.

2. Anger samtliga priser på varor och tjänster inklusive moms och andra tillkommande avgifter.

3. Inte använder sig av hemförsäljning genom hembesök eller per telefon tidigare än 4 veckor efter dödsfallet, om inte kunden själv har tagit initiativ till detta.

4. Utformar all marknadsföring med försiktighet och höga krav på vederhäftighet.

5. A. Utformar direktreklam som riktas till anhöriga i samband med dödsfall med särskild hänsyn, och så att den inte uppfattas som påträngande.
5. B. Avstår från att sända direktreklam kort tid efter dödsfallet.

Vidare åtar sig GRO att:

• Genom fortlöpande utbildning av och information till sina anställda tillse att överenskommelsen blir verksam samt att dessa får kunskap om gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra regler samt om god affärssed på området.

• Genom samarbete med Konsumentverket/KO och konsumentvägledarna samt på egen hand fortlöpande undersöka effekten av överenskommelsen och vid behov komma med synpunkter och förslag till förbättringar och ändringar som utvecklingen på området kan komma att medföra.

Överenskommelse mellan Konsumentverket/KO och GRO – Gravvårdsfirmornas Riksorganisation den 1 juli 1994.
Undertecknat av för Konsumentverket/KO Per Eklund, stf KO, och för GRO Roland Aronson.

© Sveriges Stenindustriförbund
Sveriges Stenindustriförbund
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad
Tel:044-20 97 80
info@sten.se

CGK

CGK – Centrala Gravvårdskommittén består av 2 representanter från vardera:
Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation
Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund – SKKF
Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer – FSK
• Gravvårdsfirmornas Riksorganisation – GRO
• I kommittén ingår en adjungerad ledamot från Riksantikvarieämbetet.

CGK:s uppgift är att
• Verka för och vidareutveckla god gravkultur,
• Stöda lokala traditioner inom gravkulturen,
• Arbeta för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar och miljöer inom begravningsplatserna, samt
• Sprida kunskap och förståelse för god gravkultur och dess förutsättningar.

I syfte att förverkliga kommitténs uppgifter skall den inom sitt verksamhetsområde
• Bedriva informationsverksamhet
• Arbeta med frågor om kontakten mellan leverantör, kund och kyrkogårdsmyndighet vid leverans av gravanordningar
• Anordna konferenser
• Stöda utbildning inom verksamhetsområdet
• Vara rådgivande organ

Gravvårdspraktikan

Normer för ”Auktoriserad” försäljning av gravvårdar
I Gravvårdspraktikan redovisas de normer som gäller för försäljning av gravvårdar och gravvårdstjänster samt för medlemskap i GRO.
Normerna är utarbetade av GRO och godkända av Gravvårdsbranschens Ansvarsnämnd.
Dessa normer berör, direkt och indirekt , vårt agerande och ansvar i väsentliga detaljer gentemot
våra kunder och utgör grunden för ett medlemskap i GRO och en framtida auktorisation.
Normerna bygger på praxis och kundomsorg som ansvarsfulla företag och ombud, seriöst och
engagerat, utvecklat genom åren till en ”Branschpraxis”.
Gravvårdspraktikan dokumenterar överenskommelser och normer, som fastställts i demokratisk ordning
inom GRO, till ”lag för branschen och utgör en plattform för fortsatt positiv utveckling mot en
framtida auktorisation.

NORMER FÖR MEDLEMSKAP GRO:
1. Företaget är anslutet till GRO – Gravvårdsfirmornas Riksorganisation
2. Att företaget som helhet accepterar dessa normer och bestämmelser samt accepterar att följa utslag och rekommendationer av Gravvårdsbranschens Ansvarsnämnd eller Allmänna Reklamationsnämnden.
3. Följer de etiska och moraliska regler som fastställts inom GRO samt överenskommelser mellan KO/Konsumentverket och GRO.
4. Vara initierad i begravningslag, kulturminneslag, konsumentköplag och konsumenttjänstlag.
5. Ha kännedom om leverans och monteringsbestämmelser samt informera sig om lokala gravplatsbestämmelser och intentioner på respektive begravningsplats.
6. Att följa och bevaka att god kvalité förekommer i arbeten, service, informationer och tjänster och därmed följa vad som kan anses som ”God praxis” i branschen.
7. Följa kulturminneslagens bestämmelser och intentioner och i ärenden där tveksamhet råder – samråda med berörd myndighet.
Bevaka speciella och särpräglade egenheter på begravningsplatsen relaterade till händelser och företeelser i bygden. Sträva efter att bevara gammalt kvalificerat hantverk.
8. Bevara lokala traditioner och gravplatsmiljöer avseende begravningsskick eller gravplatsutformningar.
9. Följa praxis att alltid själv, eller tillsammans med kunden, besöka gravplatsen och bilda sig en uppfattning om miljön på och omkring graven – särskilt då det gäller äldre begravningsplatser.
10. Fortlöpande utbilda sin personal samt säljare/ombud inom området gravvårdar så att det motsvarar av ansvarsnämnden och branschen fastställda utbildningsnormer.
11. Stimulera yrkesutövare att avlägga s.k. mästarbrev inom förekommande kompetensområden.
12. Vid försäljning av nya vårdar vara initierad i:
Utformning av vård och gravplats
-Olika material och dess egenskaper
-Förekommande typer av bearbetningar
-Utformning och sättning av stilar, texter och dekorer
-Utsmyckning av vård och gravplats i estetiskt god anda.
-Vara förtrogen med rutiner kring ansökning, uppsättning, leverans och montering.
-Lämna kunden hjälp, anvisningar och goda råd för en personligt utformad minnesvård och gravplats där hänsyn tags till lokala traditioner och intentioner.
-Informera kunden om rutiner för försäljning, orderbekräftelse, garantier, försäkringar, fakturering, betalning och ev. reklamationer. 13. Vid arbeten med äldre vårdar vara initierad i:
– Känna till lokala rutiner som gäller hantering och arbeten med äldre vårdar
– Vara förtrogen med vanligen förekommande material samt lämplig omvårdnad
– Vara initierad i äldre hantverksskick och tillverkningsmetoder.
– Vara initierad i och kunna ge råd om textkomplettering, olika rengöringsmetoder, olika stilar och textutförande, renovering av äldre text och dekorer, återmontering, omarbetning, rekonstruktion och återanvändning.
– Känna till vilka kulturella bestämmelser som gäller för äldre vårdar i känslig miljö

Gravvårdsbranschens Ansvarsnämnd

• är en instans dit konsumenten eller ett gravvårdsföretag kan vända sig för att få en bedömning av en tvist rörande produkt eller tjänst eller en fråga av juridisk eller vad som kan anses vara god branschpraxis rörande kvalité för uppträdande, utförande, prissättning, leverans och montering etc.
• sammanträder vid behov eller på kallelse från GRO:s ordförande
Behovet av en ansvarsnämnd har aktualiserats dels genom de förfrågningar som kommer in till GRO:s kansli, styrelse eller enskilda styrelsemedlemmar dels genom överenskommelser som gjorts med KO/KOV. Ansvarsnämnden har verkat sedan 1991 i samband med att den nya begravningslagen började gälla.

Villkor konsument
• Prövning i nämnden är kostnadsfri för konsument och för medlem i GRO.
• Eventuella omkostnader såsom resor och resekostnader för ev. besiktning och dokumentation m.m. bestrides av part som beställer denna.
• Part bör dokumentera och tillhandahålla nämnden information (skriftlig med bilagd skriftliga kommunikationer och dokument samt eventuellt bildmaterial av produkt- och/eller tjänsteutförande) om vad tvisten gäller samt ge en allmän beskrivning från första kontakt till dess prövningen ska ske.
• För icke medlemsföretag eller organisation uttages med en fast avgift motsvarande 20 % av ett basbelopp exklusive eventuella
omkostnader.

Villkor medlemmar
• Prövning i nämnden är kostnadsfri för konsument och medlem i GRO men omkostnader (resor, traktamenten) för eventuell besiktning och dokumentation får bestridas av part som beställer sådan.
• Nämnden sammanträder vid behov eller på kallelse av ordföranden i GRO.

Villkor ej medlemmar
• För annat företag eller organisation uttages en fast avgift av 20 % av ett basbelopp exklusive eventuella omkostnader.
• Nämnden sammanträder vid behov eller på kallelse av ordföranden i GRO.

Montering och Säkerhet
Certifierade Gravstensmontörer
Här listas de personer/företag som är Certifierade enligt STENs Riktlinjer.

James Boatright / Ekelund & Zetterman Stenhuggeri
Johan Linderborg / Ekelund & Zetterman Stenhuggeri
Marie Vestling / Ekelund & Zetterman Stenhuggeri
Pia Andersson / Glimmasten AB
Andreas Svensson / Glimmasten AB
Calle Hjortenbrink / Glimåkra Stengravyr AB
Gabriel Gullberg / Gullbergs Sten och Fasadvård AB
Carl Holmström / Gullbergs Sten och Fasadvård AB
Rickard Lagerström / Henry Andersson Stenhuggeri
Magnus Fundell / Naturstenskonsult Fundell AB
Anders Bertilsson / Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB
Niklas Gustafsson / Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB
Susanne Gustafsson / Nilssons Stenhuggeri & Gravvårdsfabrik AB
Jonas Andersson / Norrköpings Stenindustri AB
Henrik Jonsson / Nossebro Stenhuggeri AB
Thomas Niklasson / Nossebro Stenhuggeri AB
Stefan Lindahl / Nossebro Stenhuggeri AB
Björn Asp / Orsa Stenhuggeri AB
Torsten Lenner / Orsa Stenhuggeri AB
Magnus Berglund / Petterssons Stenhuggeri AB
Kristofer Mattiasson / Stucco Maestro Sweden AB
Jimmi Svensson / Svensson Stock & Sten AB
Fredrik Nilsson / Strixen AB
Andrée Thorn / J Thorns Stenhuggeri
Andreas Axén / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Johan Ivarsson / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Jeff Kain / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Stanislaw Komperda / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Simon Merio / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Tonie Nenzén / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Anders Szmilichowski / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Simon Enevi Tjörnemar / VE-Sten / Valter Eklund Stenentreprenader
Elisabeth Ahlström / Västerviks Stenhuggeri AB
Alexander von der Pahlen / Västsvensk Stengravyr AB

Certifierad Gravstensmontör

Begrepp

Begrepp i begravningsverksamhet 2014
Ett så kallat terminologiprojekt initierades i februari 2004 och avslutades med utgivningen av Gröna Fakta 5/2004, Skötselmanual Kyrkogårdar 2004.
Detta följdes upp med ytterligare ett projekt som beskrev begrepp som används inom begravningsverksamhet och som resulterade i Gröna Fakta 5/2005, Begrepp i begravningsverksamhet 2005.
Ytterligare begrepp har beskrivits i Kyrkogårdshandboken 2012, Stad och Land nr.182.
Det är således i sju år som Begrepp i begravningsverksamhet 2005 har varit i bruk. Sedan dess har det kommit lagändringar som gör att dokumentet behöver uppdateras, utvecklas och kompletteras. För några begrepp har innebörden förskjutits och dessa behöver därför justeras för att motsvara praxis.
Precis som med de tidigare begreppssamlingarna är tanken att det nu föreliggande arbetet ska fungera som ”rikslikare” för gemensam
uppfattning om vad de olika begreppen står för.
Den nu föreliggande begreppssamlingen har arbetats fram av Bo Forslund, Ronny Holm, Kurt Johansson, Ulf Lerneus,
Staffan Lundstedt, Cecilia Malm, Malte Sahlgren, Eva Årbrandt Johansson och Ann-Britt Sörensen. Samråd med Riksantikvarieämbetet

Här finns dokumentet ”Begrepp i begravningsverksamhet 2014”.