Gravstenar

GRO — En sek­tion av Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund

Här finns infor­ma­tion om grav­ste­nar mm från GRO (Grav­vårds­fö­re­ta­gens Riks­or­ga­ni­sa­tion) sam­lat:

Om GRO

Kans­li: Indu­stri­ga­tan 6, 291 36 Kristi­an­stad
Tele­fon: Kans­li 044–20 97 80
Telefon/fax: Kans­li 044–209675
Bg: 808‑0921
Pg: 153943–6

Etisk ÖK

Före­trä­da­re för kon­su­ment­si­dan och ansvars­ful­la grav­vårds­fö­re­tag kän­de att det fanns ett stort behov och öns­ke­mål om en nor­me­ran­de etisk rikt­lin­je för bran­schen. Vad som förelåg var ett allt has­ti­ga­re och där­med het­san­de för­sälj­nings­tryck på de anhö­ri­ga genom ett allt­mer till­ta­gan­de antal utskick av reklam och med efter­föl­jan­de aggres­siv tele­fonackvi­si­tion. Det­ta led­de fram till en över­ens­kom­mel­se mel­lan GRO och KO/Kon­su­ment­ver­ket den 1 juli 1994 och som alltjämnt är gäl­lan­de för bran­schen:

Par­ter­na har enats om en överenskommelse(nedan) för att åstad­kom­ma bätt­re infor­ma­tion vid mark­nads­fö­ring av tjäns­ter och pro­duk­ter.

GRO har under över­lägg­ning­ar­na även åta­git sig föl­jan­de:

• GRO:s med­lem­mar skall föl­ja såväl All­män­na rekla­ma­tions­nämn­dens som Grav­vårds­bran­schens Ansvars­nämnds rekom­men­da­tio­ner.

• Direkt­re­klam. Med att direkt­re­klam inte bör sän­das kort tid efter döds­fal­let avses att man inte bör sän­da sådan reklam tidi­ga­re än fyra (4) vec­kor efter döds­fal­let.

ÖVERENSKOMMELSE
Mel­lan Kon­su­ment­ver­ket/KO å ena sidan och Grav­vårds­fir­mor­nas Riks­or­ga­ni­sa­tion (GRO) å and­ra sidan har föl­jan­de över­ens­kom­mel­se träf­fats.
Den­na över­ens­kom­mel­se ersät­ter tidi­ga­re över­ens­kom­mel­se från 1989.

GRO åtar sig att ver­ka för att med­lems­fö­re­ta­gen i sam­band med mark­nads­fö­ring till kon­su­men­ter­na:

1. Läm­nar skrift­lig bekräf­tel­se på kon­su­men­tens beställ­ning, spe­ci­fi­ce­rad i sär­skil­da pos­ter på kost­na­der­na, det tota­la pri­set på grav­vår­den samt betal­nings­vill­ko­ren.

2. Anger samt­li­ga pri­ser på varor och tjäns­ter inklu­si­ve moms och and­ra till­kom­man­de avgif­ter.

3. Inte använ­der sig av hem­för­sälj­ning genom hem­be­sök eller per tele­fon tidi­ga­re än 4 vec­kor efter döds­fal­let, om inte kun­den själv har tagit ini­ti­a­tiv till det­ta.

4. Utfor­mar all mark­nads­fö­ring med för­sik­tig­het och höga krav på veder­häf­tig­het.

5. A. Utfor­mar direkt­re­klam som rik­tas till anhö­ri­ga i sam­band med döds­fall med sär­skild hän­syn, och så att den inte upp­fat­tas som påträng­an­de.
5. B. Avstår från att sän­da direkt­re­klam kort tid efter döds­fal­let.

Vida­re åtar sig GRO att:

• Genom fort­lö­pan­de utbild­ning av och infor­ma­tion till sina anställ­da till­se att över­ens­kom­mel­sen blir verk­sam samt att des­sa får kun­skap om gäl­lan­de lagar, före­skrif­ter, rikt­lin­jer och and­ra reg­ler samt om god affärs­sed på områ­det.

• Genom sam­ar­be­te med Kon­su­ment­ver­ket/KO och kon­su­ment­väg­le­dar­na samt på egen hand fort­lö­pan­de under­sö­ka effek­ten av över­ens­kom­mel­sen och vid behov kom­ma med syn­punk­ter och för­slag till för­bätt­ring­ar och änd­ring­ar som utveck­ling­en på områ­det kan kom­ma att med­fö­ra.

Över­ens­kom­mel­se mel­lan Kon­su­ment­ver­ket/KO och GRO – Grav­vårds­fir­mor­nas Riks­or­ga­ni­sa­tion den 1 juli 1994.
Under­teck­nat av för Kon­su­ment­ver­ket/KO Per Eklund, stf KO, och för GRO Roland Aron­son.

© Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund
Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund
Indu­stri­ga­tan 6, 291 36 Kristi­an­stad
Tel:044–20 97 80
info@sten.se

CGK

CGK – Cen­tra­la Grav­vårds­kom­mit­tén består av 2 repre­sen­tan­ter från var­de­ra:
Svens­ka Kyr­kans Arbets­gi­var­or­ga­ni­sa­tion
Sve­ri­ges Kyr­ko­gårds- och Kre­ma­to­ri­e­för­bund – SKKF
För­e­ning­en Sve­ri­ges Kyr­ko­gårds­che­fer – FSK
• Grav­vårds­fir­mor­nas Riks­or­ga­ni­sa­tion – GRO
• I kom­mit­tén ingår en adjun­ge­rad leda­mot från Riksan­tik­va­rieäm­be­tet.

CGK:s upp­gift är att
• Ver­ka för och vida­re­ut­veck­la god grav­kul­tur,
• Stö­da loka­la tra­di­tio­ner inom grav­kul­tu­ren,
• Arbe­ta för beva­ran­de av kul­tur­hi­sto­riskt vär­de­ful­la gra­van­ord­ning­ar och mil­jö­er inom begrav­nings­plat­ser­na, samt
• Spri­da kun­skap och för­stå­el­se för god grav­kul­tur och dess för­ut­sätt­ning­ar.

I syf­te att för­verk­li­ga kom­mit­téns upp­gif­ter skall den inom sitt verk­sam­hets­om­rå­de
• Bedri­va infor­ma­tions­verk­sam­het
• Arbe­ta med frå­gor om kon­tak­ten mel­lan leve­ran­tör, kund och kyr­ko­gårds­myn­dig­het vid leve­rans av gra­van­ord­ning­ar
• Anord­na kon­fe­ren­ser
• Stö­da utbild­ning inom verk­sam­hets­om­rå­det
• Vara råd­gi­van­de organ

Grav­vårdsprak­ti­kan

Nor­mer för ”Auk­to­ri­se­rad” för­sälj­ning av grav­vår­dar
I Grav­vårdsprak­ti­kan redo­vi­sas de nor­mer som gäl­ler för för­sälj­ning av grav­vår­dar och grav­vårds­tjäns­ter samt för med­lem­skap i GRO.
Nor­mer­na är utar­be­ta­de av GRO och god­kän­da av Grav­vårds­bran­schens Ansvars­nämnd.
Des­sa nor­mer berör, direkt och indi­rekt , vårt age­ran­de och ansvar i väsent­li­ga detal­jer gente­mot
våra kun­der och utgör grun­den för ett med­lem­skap i GRO och en fram­ti­da auk­to­ri­sa­tion.
Nor­mer­na byg­ger på prax­is och kundomsorg som ansvars­ful­la före­tag och ombud, seri­öst och
enga­ge­rat, utveck­lat genom åren till en ”Bransch­prax­is”.
Grav­vårdsprak­ti­kan doku­men­te­rar över­ens­kom­mel­ser och nor­mer, som fast­ställts i demo­kra­tisk ord­ning
inom GRO, till ”lag för bran­schen och utgör en platt­form för fort­satt posi­tiv utveck­ling mot en
fram­ti­da auk­to­ri­sa­tion.

NORMER FÖR MEDLEMSKAP GRO:
1. Före­ta­get är anslu­tet till GRO – Grav­vårds­fir­mor­nas Riks­or­ga­ni­sa­tion
2. Att före­ta­get som hel­het accep­te­rar des­sa nor­mer och bestäm­mel­ser samt accep­te­rar att föl­ja utslag och rekom­men­da­tio­ner av Grav­vårds­bran­schens Ansvars­nämnd eller All­män­na Rekla­ma­tions­nämn­den.
3. Föl­jer de etis­ka och mora­lis­ka reg­ler som fast­ställts inom GRO samt över­ens­kom­mel­ser mel­lan KO/Kon­su­ment­ver­ket och GRO.
4. Vara ini­ti­e­rad i begrav­nings­lag, kul­tur­min­ne­slag, kon­su­ment­köplag och kon­su­ment­tjänst­lag.
5. Ha kän­ne­dom om leve­rans och mon­te­rings­be­stäm­mel­ser samt infor­me­ra sig om loka­la grav­plats­be­stäm­mel­ser och inten­tio­ner på respek­ti­ve begrav­nings­plats.
6. Att föl­ja och beva­ka att god kva­li­té före­kom­mer i arbe­ten, ser­vice, infor­ma­tio­ner och tjäns­ter och där­med föl­ja vad som kan anses som ”God prax­is” i bran­schen.
7. Föl­ja kul­tur­min­ne­sla­gens bestäm­mel­ser och inten­tio­ner och i ären­den där tvek­sam­het råder – sam­rå­da med berörd myn­dig­het.
Beva­ka spe­ci­el­la och sär­präg­la­de egen­he­ter på begrav­nings­plat­sen rela­te­ra­de till hän­del­ser och före­te­el­ser i byg­den. Strä­va efter att beva­ra gam­malt kva­li­fi­ce­rat hant­verk.
8. Beva­ra loka­la tra­di­tio­ner och grav­plats­mil­jö­er avse­en­de begrav­nings­skick eller grav­plats­ut­form­ning­ar.
9. Föl­ja prax­is att all­tid själv, eller till­sam­mans med kun­den, besö­ka grav­plat­sen och bil­da sig en upp­fatt­ning om mil­jön på och omkring gra­ven – sär­skilt då det gäl­ler äld­re begrav­nings­plat­ser.
10. Fort­lö­pan­de utbil­da sin per­so­nal samt säljare/ombud inom områ­det grav­vår­dar så att det mot­sva­rar av ansvars­nämn­den och bran­schen fast­ställ­da utbild­nings­nor­mer.
11. Sti­mu­le­ra yrkes­ut­ö­va­re att avläg­ga s.k. mäs­tar­brev inom före­kom­man­de kom­pe­tens­om­rå­den.
12. Vid för­sälj­ning av nya vår­dar vara ini­ti­e­rad i:
Utform­ning av vård och grav­plats
‑Oli­ka mate­ri­al och dess egen­ska­per
‑Före­kom­man­de typer av bear­bet­ning­ar
‑Utform­ning och sätt­ning av sti­lar, tex­ter och deko­rer
‑Utsmyck­ning av vård och grav­plats i este­tiskt god anda.
‑Vara för­tro­gen med ruti­ner kring ansök­ning, upp­sätt­ning, leve­rans och mon­te­ring.
‑Läm­na kun­den hjälp, anvis­ning­ar och goda råd för en per­son­ligt utfor­mad min­nes­vård och grav­plats där hän­syn tags till loka­la tra­di­tio­ner och inten­tio­ner.
‑Infor­me­ra kun­den om ruti­ner för för­sälj­ning, order­be­kräf­tel­se, garan­ti­er, för­säk­ring­ar, fak­tu­re­ring, betal­ning och ev. rekla­ma­tio­ner. 13. Vid arbe­ten med äld­re vår­dar vara ini­ti­e­rad i:
– Kän­na till loka­la ruti­ner som gäl­ler han­te­ring och arbe­ten med äld­re vår­dar
– Vara för­tro­gen med van­li­gen före­kom­man­de mate­ri­al samt lämp­lig omvård­nad
– Vara ini­ti­e­rad i äld­re hant­verks­skick och till­verk­nings­me­to­der.
– Vara ini­ti­e­rad i och kun­na ge råd om text­kom­plet­te­ring, oli­ka ren­gö­rings­me­to­der, oli­ka sti­lar och tex­tut­fö­ran­de, reno­ve­ring av äld­re text och deko­rer, åter­mon­te­ring, omar­bet­ning, rekon­struk­tion och åter­an­vänd­ning.
– Kän­na till vil­ka kul­tu­rel­la bestäm­mel­ser som gäl­ler för äld­re vår­dar i käns­lig mil­jö

Grav­vårds­bran­schens Ansvars­nämnd

• är en instans dit kon­su­men­ten eller ett grav­vårds­fö­re­tag kan vän­da sig för att få en bedöm­ning av en tvist röran­de pro­dukt eller tjänst eller en frå­ga av juri­disk eller vad som kan anses vara god bransch­prax­is röran­de kva­li­té för upp­trä­dan­de, utfö­ran­de, pris­sätt­ning, leve­rans och mon­te­ring etc.
• sam­man­trä­der vid behov eller på kal­lel­se från GRO:s ord­fö­ran­de
Beho­vet av en ansvars­nämnd har aktu­a­li­se­rats dels genom de för­fråg­ning­ar som kom­mer in till GRO:s kans­li, sty­rel­se eller enskil­da sty­rel­se­med­lem­mar dels genom över­ens­kom­mel­ser som gjorts med KO/KOV. Ansvars­nämn­den har ver­kat sedan 1991 i sam­band med att den nya begrav­nings­la­gen bör­ja­de gäl­la.

Vill­kor kon­su­ment
• Pröv­ning i nämn­den är kost­nads­fri för kon­su­ment och för med­lem i GRO.
• Even­tu­el­la omkost­na­der såsom resor och rese­kost­na­der för ev. besikt­ning och doku­men­ta­tion m.m. bestri­des av part som bestäl­ler den­na.
• Part bör doku­men­te­ra och till­han­da­hål­la nämn­den infor­ma­tion (skrift­lig med bilagd skrift­li­ga kom­mu­ni­ka­tio­ner och doku­ment samt even­tu­ellt bild­ma­te­ri­al av pro­dukt- och/eller tjäns­teut­fö­ran­de) om vad tvis­ten gäl­ler samt ge en all­män beskriv­ning från förs­ta kon­takt till dess pröv­ning­en ska ske.
• För icke med­lems­fö­re­tag eller orga­ni­sa­tion utta­ges med en fast avgift mot­sva­ran­de 20 % av ett bas­belopp exklu­si­ve even­tu­el­la
omkost­na­der.

Vill­kor med­lem­mar
• Pröv­ning i nämn­den är kost­nads­fri för kon­su­ment och med­lem i GRO men omkost­na­der (resor, trak­ta­men­ten) för even­tu­ell besikt­ning och doku­men­ta­tion får bestri­das av part som bestäl­ler sådan.
• Nämn­den sam­man­trä­der vid behov eller på kal­lel­se av ord­fö­ran­den i GRO.

Vill­kor ej med­lem­mar
• För annat före­tag eller orga­ni­sa­tion utta­ges en fast avgift av 20 % av ett bas­belopp exklu­si­ve even­tu­el­la omkost­na­der.
• Nämn­den sam­man­trä­der vid behov eller på kal­lel­se av ord­fö­ran­den i GRO.

Mon­te­ring och Säker­het
Cer­ti­fi­e­ra­de Grav­stensmon­tö­rer
Här listas de personer/företag som är Cer­ti­fi­e­ra­de enligt STENs Rikt­lin­jer.

James Boatright / Ekelund & Zet­ter­man Sten­hug­ge­ri
Johan Lin­der­borg / Ekelund & Zet­ter­man Sten­hug­ge­ri
Marie Vest­ling / Ekelund & Zet­ter­man Sten­hug­ge­ri
Pia Anders­son / Glim­mas­ten AB
Andre­as Svens­son / Glim­mas­ten AB
Cal­le Hjor­ten­brink / Gli­måk­ra Sten­gra­vyr AB
Gabri­el Gull­berg / Gull­bergs Sten och Fasad­vård AB
Carl Holmström / Gull­bergs Sten och Fasad­vård AB
Ric­kard Lager­ström / Hen­ry Anders­son Sten­hug­ge­ri
Mag­nus Fun­dell / Naturstenskon­sult Fun­dell AB
Anders Ber­tils­son / Nils­sons Sten­hug­ge­ri & Grav­vårds­fa­brik AB
Niklas Gustafs­son / Nils­sons Sten­hug­ge­ri & Grav­vårds­fa­brik AB
Susan­ne Gustafs­son / Nils­sons Sten­hug­ge­ri & Grav­vårds­fa­brik AB
Jonas Anders­son / Norr­kö­pings Ste­nin­du­stri AB
Hen­rik Jons­son / Nos­sebro Sten­hug­ge­ri AB
Tho­mas Niklas­son / Nos­sebro Sten­hug­ge­ri AB
Ste­fan Lin­dahl / Nos­sebro Sten­hug­ge­ri AB
Björn Asp / Orsa Sten­hug­ge­ri AB
Tor­sten Len­ner / Orsa Sten­hug­ge­ri AB
Mag­nus Berglund / Pet­ters­sons Sten­hug­ge­ri AB
Kristo­fer Mat­ti­as­son / Stuc­co Maestro Swe­den AB
Jim­mi Svens­son / Svens­son Stock & Sten AB
Fred­rik Nils­son / Strix­en AB
Andrée Thorn / J Thorns Sten­hug­ge­ri
Andre­as Axén / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Johan Ivars­son / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Jeff Kain / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Sta­nislaw Kom­per­da / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Simon Merio / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Tonie Nen­zén / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Anders Szmi­li­chowski / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Simon Ene­vi Tjör­ne­mar / VE-Sten / Val­ter Eklund Ste­nent­re­pre­na­der
Eli­sa­beth Ahl­ström / Väs­ter­viks Sten­hug­ge­ri AB
Alex­an­der von der Pahlen / Väst­svensk Sten­gra­vyr AB

Certifierad Gravstensmontör

Begrepp

Begrepp i begrav­nings­verk­sam­het 2014
Ett så kal­lat ter­mi­no­lo­gi­pro­jekt ini­ti­e­ra­des i feb­ru­a­ri 2004 och avslu­ta­des med utgiv­ning­en av Grö­na Fak­ta 5/2004, Sköt­sel­ma­nu­al Kyr­ko­går­dar 2004.
Det­ta följ­des upp med ytter­li­ga­re ett pro­jekt som beskrev begrepp som används inom begrav­nings­verk­sam­het och som resul­te­ra­de i Grö­na Fak­ta 5/2005, Begrepp i begrav­nings­verk­sam­het 2005.
Ytter­li­ga­re begrepp har beskri­vits i Kyr­ko­gårds­hand­bo­ken 2012, Stad och Land nr.182.
Det är såle­des i sju år som Begrepp i begrav­nings­verk­sam­het 2005 har varit i bruk. Sedan dess har det kom­mit lagänd­ring­ar som gör att doku­men­tet behö­ver upp­da­te­ras, utveck­las och kom­plet­te­ras. För någ­ra begrepp har inne­bör­den för­skju­tits och des­sa behö­ver där­för juste­ras för att mot­sva­ra prax­is.
Pre­cis som med de tidi­ga­re begrepps­sam­ling­ar­na är tan­ken att det nu före­lig­gan­de arbe­tet ska fun­ge­ra som ”riksli­ka­re” för gemen­sam
upp­fatt­ning om vad de oli­ka begrep­pen står för.
Den nu före­lig­gan­de begrepps­sam­ling­en har arbe­tats fram av Bo Forslund, Ron­ny Holm, Kurt Johans­son, Ulf Ler­neus,
Staf­fan Lundstedt, Ceci­lia Malm, Mal­te Sahl­gren, Eva Årbrandt Johans­son och Ann-Britt Sören­sen. Sam­råd med Riksan­tik­va­rieäm­be­tet

Här finns doku­men­tet ”Begrepp i begrav­nings­verk­sam­het 2014″.