Sten ute

Natursten är ett natur­ma­te­ri­al som genom århund­ra­den visat sin uthål­lig­het i vår ute­mil­jö. Den goda bestän­dig­he­ten och för­må­gan att åld­ras vac­kert är ste­nens goda till­gång­ar. Sten är en god inve­ste­ring, som är myc­ket lön­sam på sikt. Det är inte ovan­ligt att ste­nen åter­an­vänds upp­re­pa­de gång­er vid ombygg­na­der.

Våra med­lem­mar, som både till­ver­kar och leve­re­rar pro­duk­ter­na, hjäl­per dig att hit­ta rätt bland ste­nar­nas oli­ka berät­tel­ser. De delar ock­så gär­na med sig av råd och instruk­tio­ner, oav­sett om du är pri­vat­kund eller proff­skund. I vårt Med­lems­re­gis­ter hit­tar du en lämp­lig leve­ran­tör.

Markbeläggning — Plattor och Hällar

Mark­be­lägg­ning med plat­tor och häl­lar används i vitt skil­da mil­jö­er som pri­va­ta träd­går­dar, offent­li­ga torg och tra­fi­ke­ra­de gator. De oli­ka mil­jö­er­na stäl­ler oli­ka krav på kon­struk­tion och sten­ma­te­ri­al.
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenUte­mil­jö (Rev Okt 2020) — Kapi­tel 4.
(I anslut­ning till ovan nämn­da häf­te finns även typ­kon­struk­tio­ner)
Här finns ock­så Rikt­lin­jer för Mon­te­ring av plat­tor på teras­ser och alta­ner mm i fäst­mas­sa eller bruk (Mars 2020)

Markbeläggning — Gatsten

Den tuk­ta­de gat­ste­nen har ca 150-årig tra­di­tion i Sve­ri­ge. I bör­jan använ­des gat­ste­nen som ett rent belägg­nings­ma­te­ri­al som under­lät­ta­de trans­por­ter­na på stä­der­nas gator och torg. Idag ger gat­ste­nen en möj­lig­het att ska­pa triv­sam­ma ute­mil­jö­er i sta­den, där män­ni­skan kan kän­na atmo­sfä­ren och tra­di­tio­nen i det­ta vårt älds­ta natur­ma­te­ri­al. Gat­sten är ock­så ett utmärkt mate­ri­al för gator, ron­del­ler och utfar­ter.
Lite kuri­o­sa…
Under­sök­ning­ar visar att de fles­ta svens­kar vill ha gat­sten på upp­far­ten.
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenUte­mil­jö (Rev Okt 2020) — Kapi­tel 5.
(I anslut­ning till ovan nämn­da häf­te finns även typ­kon­struk­tio­ner)

Kantsten

Kant­ste­nens främs­ta upp­gift är att skil­ja oli­ka marky­tor åt och att mar­ke­ra marky­tors oli­ka använd­ning. Exem­pel på det­ta är grän­sen mel­lan gata och trot­to­ar, mel­lan plan­te­ring och gång- eller cykel­ba­na eller som stöd för refu­ger i gata och väg. Kant­ste­nen har ock­så ofta en vik­tig upp­gift som  mot­håll för intil­lig­gan­de belägg­ning.
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenUte­mil­jö (Rev Okt 2020) — Kapi­tel 6.
(I anslut­ning till ovan nämn­da häf­te finns även typ­kon­struk­tio­ner)

Trappor

Råki­lat, Kryss­ham­rat eller Flam­mat! Trap­por i natur­ste­nen kan få vari­e­ran­de form och funk­tion. Med rätt val av mate­ri­al och mon­te­rings­me­tod får de ock­så en lång livs­längd och åld­ras vac­kert!
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenUte­mil­jö (Rev Okt 2020) — Kapi­tel 7.
(I anslut­ning till ovan nämn­da häf­te finns även typ­kon­struk­tio­ner)

Murar

Murar kan utfö­ras på sam­ma sätt som man gjort histo­riskt, med stap­la­de ste­nar, så kal­la­de kall­mu­rar. De kan ock­så vara mura­de med bruk – bruks­mu­rar – eller vara en bekläd­nad på en bäran­de stom­me, oftast betong, så kal­la­de bekläd­nads­mu­rar. Till enkla­re murar används ibland fält­ste­nar som häm­tas direkt i natu­ren, de är rela­tivt van­li­ga runt våra kyr­ko­går­dar. Ste­nar­na kan vara run­da­de, kan­ti­ga eller bestå av pla­na ski­vor, bero­en­de på berg­grun­den. Sten­ty­per­na är van­ligt­vis gra­nit, kalk­sten eller skif­fer som bear­be­tats för ända­må­let.
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenUte­mil­jö (Rev Okt 2020) — Kapi­tel 8.
(I anslut­ning till ovan nämn­da häf­te finns även typ­kon­struk­tio­ner)

Konstruktioner med vatten

Natursten och vat­ten trivs bra till­sam­mans. Den våta ste­nen får en mät­tad kulör och fram­trä­dan­de tex­tur som fram­hä­ver dess karak­tär. Speg­ling­ar i vågor och ström­mar ger ock­så ste­nen ett glitt­ran­de liv. Fon­tä­ner och bas­säng­er är exem­pel på vack­ra kon­struk­tio­ner i natursten!
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenUte­mil­jö (Rev Okt 2020) — Kapi­tel 9.

Övriga naturstensprodukter i utemiljö

Natursten är ett utmärkt mate­ri­al att använ­da när man ska “möble­ra” ute­mil­jön. Pol­la­re, stol­par, sitt­bän­kar och plan­te­rings­lå­dor är exem­pel på pro­duk­ter som ger ute­mil­jön ytter­li­ga­re dimen­sion!
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenUte­mil­jö (Rev Okt 2020) — Kapi­tel 10.

Underhåll och skötsel av naturstensprodukter i utemiljö

Natursten är ett myc­ket tåligt mate­ri­al som krä­ver mini­malt under­håll. För att sten­ar­be­te­na ska bibe­hål­la sin höga klass under många år är det dock lämp­ligt att ha en löpan­de över­syn. Med rätt under­håll behål­ler ste­nen sitt vär­de och åld­ras med behag.
Fak­ta och infor­ma­tion hit­tar du i Sten­hand­bo­kenUte­mil­jö (Rev Okt 2020) — Kapi­tel 11.
(I anslut­ning till ovan nämn­da häf­te finns även ett kom­pen­di­um om Klot­ter)