Privatpersoner

Infor­ma­tion till dig som kon­su­ment

Vår hem­si­da inne­hål­ler (pre­cis som de fles­ta and­ra hem­si­dor) MYCKET infor­ma­tion.
Infor­ma­tion som både rik­tar sig till ”Proffs” – typ arki­tek­ter m fl, men även till dig som pri­vat­per­son.
För att under­lät­ta så har vi här för­sökt att sam­la det vi tror att du har nyt­ta av…

Köpa sten för inom­hus­bruk

7 Steg till ett lyc­kat val
Bro­schyr som hjäl­per dig att väl­ja rätt!
Till den finns även en bila­ga om ste­nens egen­ska­per.

Natursten Inom­hus
Vårt fak­ta­häf­te om Sten Inom­hus. Här finns myc­ket infor­ma­tion som främst proff­sen har nyt­ta av.
Häf­tet ingår i Sten­hand­bo­ken.

Var kan jag hand­la?
I vårt Med­lems-/le­ve­ran­törs­re­gis­ter hit­tar du DIN sten­le­ve­ran­tör!
I ”dro­plis­ten” (”Välj försäljare/tillverkare”) väl­jer du vad du är ute efter, t ex ”Bänk­ski­vor”.

Skö­ta sten inom­hus

Här får du infor­ma­tion om hur du skö­ter sten inom­hus (bänk­ski­vor, föns­ter­bän­kar, golv mm).

Sköt­sel inom­hus
Vårt fak­ta­häf­te om sköt­sel av sten inom­hus. Här finns myc­ket infor­ma­tion!
Ta en titt i inne­hålls­för­teck­ning­en så hit­tar du säkert den info du behö­ver!
Häf­tet ingår i Sten­hand­bo­ken och går att köpa via vår shop (både enskilt häf­te och hela hand­bo­ken).
(Finns på fle­ra stäl­len på hem­si­dan, bl a på under­si­dan ”Sten­hand­bo­ken”.)

Fak­tab­lad:
Sköt­se­lan­vis­ning­ar Bänk­ski­vor (Rev Feb 2018)
Sköt­se­lan­vis­ning­ar Golv och Trap­por (Rev Feb 2018)
Fläck­bort­tag­ning (Rev Feb 2018)

Köpa sten för utom­hus­bruk

Om du skall köpa sten för utom­hus­bruk (träd­gårds­sten, trap­por, murar mm) så får du hjälp här…

Natursten Ute­mil­jö
Vårt fak­ta­häf­te om sten utom­hus. Här finns myc­ket infor­ma­tion som främst proff­sen har nyt­ta av.
Häf­tet ingår i Sten­hand­bo­ken och går att köpa via vår shop (både enskilt häf­te och hela hand­bo­ken).
(Finns på fle­ra stäl­len på hem­si­dan, bl a på under­si­dan ”Sten­hand­bo­ken”.)

Var kan jag hand­la?
I vårt Med­lems-/le­ve­ran­törs­re­gis­ter­hit­tar du DIN sten­le­ve­ran­tör!
I ”dro­plis­ten” (”Välj försäljare/tillverkare”) väl­jer du vad du är ute efter, t ex ”Bygg­sten”.

Skö­ta sten utom­hus

Här får du infor­ma­tion om hur du skö­ter sten utom­hus (gat­sten, kant­sten, trap­por, murar mm).

Natursten Ute­mil­jö
Vårt fak­ta­häf­te om Natursten i ute­mil­jö. Här finns myc­ket infor­ma­tion!
På sidan 77 bör­jar infor­ma­tio­nen om under­håll.
På sidan 79 hit­tar du en tabell som visar vad man använ­der för att ta bort oli­ka typer av fläc­kar.
Häf­tet ingår i Sten­hand­bo­ken och går att köpa via vår shop (både enskilt häf­te och hela hand­bo­ken).
(Finns på fle­ra stäl­len på hem­si­dan, bl a på under sidan ”Sten­hand­bo­ken”.)

Köpa Grav­sten

Inför köp av Grav­sten
I vårt häf­te Grav­vår­dar hit­tar du infor­ma­tion som kan vara till hjälp när du skall köpa en grav­sten.
Häf­tet ingår i Sten­hand­bo­ken och går att köpa via vår shop (både enskilt häf­te och hela hand­bo­ken).

Var kan jag hand­la?
I vårt Med­lems-/le­ve­ran­törs­re­gis­ter hit­tar du DIN sten­le­ve­ran­tör!
I ”dro­plis­ten” (”Välj försäljare/tillverkare”) välj ”Grav­vår­dar”

På vår “Grav­stens­si­da” hit­tar du myc­ket nyt­tig info!

Vår­da Grav­sten

Vår­da Grav­sten
I vårt häf­te Grav­vår­dar hit­tar du infor­ma­tion som kan vara till hjälp när du skall vår­da en grav­sten.
I kapi­tel 6 “Ren­gö­ring och under­håll” får du tips om hur du skö­ter ste­nen.
Kapi­tel 7 och 8 behand­lar Text­kom­plet­te­ring, Reno­ve­ring mm.
Häf­tet ingår i Sten­hand­bo­ken och går att köpa via vår shop (både enskilt häf­te och hela hand­bo­ken).

Var kan jag få hjälp?
I vårt Med­lems-/le­ve­ran­törs­re­gis­ter hit­tar du DIN sten­le­ve­ran­tör!
I ”dro­plis­ten” (”Välj försäljare/tillverkare”) välj ”Grav­vår­dar”

Sak­kun­ni­ga

Nedan­stå­en­de är utsed­da av Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund till
Sak­kun­ni­ga inom natursten och naturstens­pro­duk­ter:

Jan Anders Brun­din (Samt­li­ga områ­den)
Jan Anders Con­sul­ting
Soc­ker­bruks­ga­tan 12 B (IV),
262 64 ENGELHOLM
Tele­fon: 0431–270 90, (270 20)
Mobil: 0708–270230
E‑post: jan.anders@jananders.se
www: jananders.se

Mag­nus Fun­dell (Bygg­nad Inne och Ute)
Naturstenskon­sult Fun­dell AB
Furuvä­gen 74
187 64 Täby
Mobil: 0708–450822
E‑post: info@naturstenskonsult.se
www: naturstenskonsult.se

Anders Jung­ha­ge (Ute­mil­jö)
AB Anders Jung­ha­ge
V:a Torg­ga­tan 10
665 30 Kil
Mobil: 070–88 66 418
E‑post: anders@junghage.nu
www: https://junghage.nu/

Tho­mas Håkans­son (Ute­mil­jö)
Stenmästar´n Öst AB
Furingstads­vä­gen 78
605 91 Norr­kö­ping
Mobil: 0709–20 40 96
E‑post: 0709–204096@telia.com
www: -