Tidningen Sten

Sten är den svens­ka ste­nin­du­strins bransch­tid­ning och ansik­te utåt. Tid­ning­en inne­hål­ler bland annat aktu­el­la pro­jekt, nyhe­ter, tren­der, forsk­nings­rön, krö­ni­kor och inter­vju­er med aktu­el­la per­so­ner som har kopp­ling till bran­schen.

Läsar­na är fram­för allt arki­tek­ter, land­skaps­ar­ki­tek­ter och besluts­fat­ta­re inom såväl närings­li­vet som offent­lig sek­tor i Nor­den.

Det förs­ta num­ret kom redan år 1939 och upp­la­gan är i dag ca 4000 exem­plar.

Infor­ma­tion och pri­ser för annon­se­ring 2024 (pdf).

Mate­ri­al­da­gar för 2024: 3/3 (Nr 1), 20/5 (Nr 2), 9/9 (Nr 3) och 18/11 (Nr 4).