Dokument

Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund har under en lång tid tagit fram ett antal doku­ment om natursten inne och ute samt grav­vår­dar. Många av dem finns under rubri­ken ”Sten­hand­bo­ken”.

Här under har vi sam­lat all digi­tal doku­men­ta­tion på en plats efter använd­nings­om­rå­den.

Sten ute
Dimen­sio­ne­ring av Sten­be­lägg­ning och Över­bygg­nad i Stads­lik­nan­de Mil­jö­er
Dimen­sio­ne­ring Urban Över­bygg­nad (Excel­fil för beräkning)(Mars 2020)
Fasa­der (Häf­te från Sten­hand­bo­ken)
Fasa­der – Kom­plet­te­rings­blad
Fogar i tra­fi­ke­ra­de mark­be­lägg­ning­ar med naturstens­häl­lar
Fogens roll i sta­dens gli­dan­de golv
Klot­ter (Klot­ter­skydd och klot­ter­sa­ne­ring)
Livscy­ke­la­na­lys av mark­be­lägg­ning­ar
Markbeläggningar/Kurt Johans­son (Pub­li­ce­rat i Ute­mil­jö 2/2018)
Mark­be­lägg­ning – Bestäl­la­ren har mil­jö­an­sva­ret
Mark­be­lägg­ning – Nya anvis­ning­ar
Mark­be­lägg­ning av natursten. Ener­gi­för­bruk­ning och kli­mat­på­ver­kan­de utsläpp
för pro­duk­ter till­ver­ka­de Sve­ri­ge och i Kina

Natur­stens­mu­rar (Pub­li­ce­rat i Fastighet&Bostadsrätt samt Svens­ka Kyr­kor 2017–2018)
Prj GråGrö­na – ExArb ”…ytbe­ar­bet­ning mot under­la­get…”
Prj GråGrö­na – Kon­troll­ru­ti­ner för naturstens- och mark­be­ton­gö­ver­bygg­na­der
Prj GråGrö­na – Blan­ket­ter till kon­troll­ru­ti­ner
…för naturstens- och mark­be­ton­gö­ver­bygg­na­der

Prj GråGrö­na – Över­bygg­na­der med naturstens- och mark­be­tong­be­lägg­ning­ar.
…För­enklad dimen­sio­ne­ringss­be­räk­ning.

Prj GråGrö­na – Dimen­sio­ne­rings­be­räk­ning för över­bygg­nad, Bila­ga A (Excel)
Restau­re­ring (Häf­te från Sten­hand­bo­ken)
Rikt­lin­jer för Mon­te­ring av plat­tor på teras­ser och alta­ner mm i fäst­mas­sa eller bruk (Mars 2020)
Soc­kelsten i Göte­borgs innestad (Geo­lo­gisk bebyg­gel­se­histo­ria)
Stöd­mu­rar
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: AT Altan­be­lägg­ning av natursten i bruk på täts­kikt
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: HS Mark­be­lägg­ning av häl­lar i sand
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: GS Mark­be­lägg­ning av gat­sten i sand
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: KG Kant­sten i grus med mot­stöd av betong
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: KB Kant­sten i betong med mot­stöd av betong
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: T3 Block­stegs­trap­pa
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: T4 Bekläd­nads­trap­pa
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: T5 Trap­pa med plan­steg av häl­lar och sätt­steg av mursten
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: M1 Block­stens­mur
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: M2 Kall­mur av stap­la­de ski­vor
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: M3 Kall­mur av stap­la­de block
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: M4 Bruks­mur
Typ­kon­struk­tio­ner Ute­mil­jö: M5 Bekläd­nads­mur
Sten­hand­bo­ken – Ute­mil­jö i PDF-for­mat (Rev Okt 2020)
Ute­mil­jö (Norsk ver­sion)
Över­bygg­nad med belägg­ning av Natursten och betong
Över­bygg­nad… …Bila­ga A Sam­man­ställ­ning
Över­bygg­nad… …Bila­ga B Natursten
Över­bygg­nad… …Bila­ga D Kon­troll­mal­lar