Stenhandboken och filmer

I Sten­hand­bo­ken finns (näs­tan) allt du behö­ver veta om natursten! Den består av en (tjock) pärm med ett antal häf­ten, fak­tab­lad (Svens­ka Sten­sor­ter) och fil­men Ur berg.

Samt­li­ga delar finns (kost­nads­fritt) digi­talt i PDF-for­mat här under. Till vis­sa häf­ten är and­ra doku­ment knut­na (Typ­kon­struk­tio­ner etc). Des­sa finns till­sam­mans med respek­ti­ve häf­te.

BESTÄLLNING
Om du vill köpa Sten­hand­bo­ken i pappersformat/pärm så kos­tar den 1 100 SEK (exkl frakt och moms).
Beställ­ning görs till info@sten.se — Ange leve­rans- och fak­tu­ra­a­dress.

Stenhandbokens delar i PDF

Filmer

Våra fil­mer hit­tar du på Youtu­be:
Huvud­film (11:05)
Trai­ler (0:48)
Bryt­ning av Gra­nit (1:27)
Bryt­ning av Kalk­sten och Mar­mor (0:58)
Till­verk­ning av Bänk­ski­vor (0:58)
Till­verk­ning av Grav­ste­nar (1:15)
Till­verk­ning av Kant- och Gat­sten (0:48)
Restau­re­ring (0:54)
Konst (1:31)

Samtliga Dokument på www.sten.se

Samt­li­ga doku­ment, inklu­si­ve de från Sten­hand­bo­ken, hit­tar du här:
www.sten.se/dokument/
Doku­men­ten är grup­pe­ra­de All­mänt, Ute­mil­jö, Inom­hus och Grav­vår­dar.

Allmänt

Sten­hand­bo­ken — All­mänt i PDF-for­mat (Okto­ber 2023)
Sten­hand­bo­ken — Ytbe­ar­bet­ning­ar (Rev 160323) i PDF-for­mat
Ter­mi­no­lo­gi och Tole­ran­ser (TeTo)
STENs Infor­ma­tions­film om Natursten (11:05) (YouTu­be)

Utemiljö

Sten­hand­bo­ken – Ute­mil­jö i PDF-for­mat (Rev Okt 2020)
Ute­mil­jö Bila­ga — Rikt­lin­jer för Mon­te­ring av plat­tor på teras­ser och alta­ner mm i fäst­mas­sa eller bruk (Mars 2020)
Ute­mil­jö Bila­ga — Dimen­sio­ne­ring av Sten­be­lägg­ning och Över­bygg­nad i Stads­lik­nan­de Mil­jö­er
Dimen­sio­ne­ring Urban Över­bygg­nad (Excel­fil för beräk­ning)
Klot­ter (Klot­ter­skydd och klot­ter­sa­ne­ring)
Sten­hand­bo­ken – Ute­mil­jö i PDF-for­mat (på Nors­ka)

Till det­ta häf­te (Ute­mil­jö) finns som kom­ple­ment föl­jan­de typ­kon­struk­tio­ner:
(Samt­li­ga är Ifyll­nings­ba­ra)
OBS! Revi­de­ra­de Mars 2020
AT Altan­be­lägg­ning av natursten i bruk på täts­kikt
HS Mark­be­lägg­ning av häl­lar i sand
GS Mark­be­lägg­ning av gat­sten i sand
KG Kant­sten i grus med mot­stöd av betong
KB Kant­sten i betong med mot­stöd av betong
T3 Block­stegs­trap­pa
T4 Bekläd­nads­trap­pa
T5 Trap­pa med plan­steg av häl­lar och sätt­steg av mursten
M1 Block­stens­mur
M2 Kall­mur av stap­la­de ski­vor
M3 Kall­mur av stap­la­de block
M4 Bruks­mur
M5 Bekläd­nads­mur

Inomhus

Sten­hand­bo­ken – Inom­hus i PDF-for­mat

Till det­ta häf­te (Inom­hus) finns som kom­ple­ment föl­jan­de typ­kon­struk­tio­ner:
G1 Fly­tan­de golv – mon­te­ring i bruk
G2 Fast golv – mon­te­ring i bruk
G3 Golv­mon­te­ring i fäst­mas­sa
T1 Trapp­be­lägg­ning – mon­te­ring i bruk
T2 Trapp­be­lägg­ning – mon­te­ring i fäst­mas­sa
V1 Vägg­be­kläd­nad – mon­te­ring i fäst­mas­sa
V2 Vägg­be­kläd­nad – mon­te­ring på upp­lag med bak­stöd och meka­nisk inhåll­ning
Fb1 Föns­ter­bän­kar – mon­te­ring på kon­so­ler
Fb2 Föns­ter­bän­kar – mon­te­ring på upp­lag i smyg

OBS! — 1 janu­a­ri 2021 kom­mer nya bransch­reg­ler från Bygg­ke­ra­mikrå­det gäl­lan­de Våt­rum.

Fasader

Sten­hand­bo­ken – Fasa­der Kom­plet­te­rings­blad
Sten­hand­bo­ken – Fasa­der i PDF-for­mat
Sten­hand­bo­ken — Fasa­der i Fäst­mas­sa (Rikt­lin­jer)

Gravvårdar

Sten­hand­bo­ken – Grav­vår­dar

Restaurering

Sten­hand­bo­ken – Restau­re­ring

Skötselanvisningar

Sten­hand­bo­ken – Sköt­se­lan­vis­ning­ar
Sköt­se­lan­vis­ning­ar – Typ­kon­struk­tio­ner
Sköt­se­lan­vis­ning­ar Bänk­ski­vor (Rev Feb 2018)
Sköt­se­lan­vis­ning­ar Golv och Trap­por (Rev Feb 2018)
Fläck­bort­tag­ning (Rev Feb 2018)
Fläck­bort­tag­ning (Rev Apr 2024) på Eng­els­ka (Stain remo­val on natu­ral sto­ne)

7 steg (Konsumentstöd vid val av bänkskiva)

Sten­hand­bo­ken – 7 steg i PDF-for­mat
Sten­hand­bo­ken – 7 steg bila­ga (Ste­nens egen­ska­per) i PDF-for­mat
Sköt­se­lan­vis­ning­ar Bänk­ski­vor (Rev Feb 2018)
Fläck­bort­tag­ning (Rev Feb 2018)

Filmen Ur berg

Se fil­men via YouTu­be (Kort ver­sion)
Se fil­men via YouTu­be (Lång ver­sion)[/su_spoiler] [/su_accordion]