Skogsvillan vinner Stenpriset 2023

Sten­pri­set 2023 till­de­las Jose­fi­ne Kast­berg och Ark­kas Arki­tek­ter för gestalt­ning­en av Skogs­vil­lan, på upp­drag av en pri­vat bestäl­la­re. Ste­nen både för­ank­rar huset och före-nar en familjs öns­kan om en liv­stil i avskild­het, i sam­spel med natu­ren.

Sten­pri­set delas årli­gen ut av Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund till ett pro­jekt i Sve­ri­ge där na-tursten använts enligt pri­sets kärn­vär­den: este­tiskt, håll­bart och nyska­pan­de. Vin­na­ren år 2023 är en pri­vat­bo­stad döpt till Skogs­vil­lan, ett rustikt sten­hus byggt på en avläg­sen skogs-tomt, intill en sjö i väst­ra Sve­ri­ge. Bestäl­la­ren är en pri­vat­per­son som vill vara ano­nym.
– En öns­kan om avskild­het och att utgå från plat­sens natur var ett tyd­ligt öns­ke­mål från famil-jen, säger Jose­fi­ne Kast­berg, ansva­rig arki­tekt vid Ark­kas Arki­tek­ter.

Läs hela Press­med­de­lan­det här!