Stenindustrin laddar för varumärkesstrid

Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund age­rar nu mot till­ver­ka­re och åter­för­säl­ja­re av
gra­nit­ke­ra­mi­ker som varu­mär­kes­skyd­dar sina pro­duk­ter med sam­ma namn som
kän­da svens­ka naturstens­sor­ter.
– Det är bransch­kri­tiskt och vil­se­le­dan­de. Skyd­den mås­te hävas och mark­nads­fö­ring­en
upp­hö­ra, säger Kai Mark­lin, ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund.
Läs press­med­de­lan­det här!