Svenska stensorter

Kalksten och marmor

Kalk­sten är van­li­gen en sedi­men­tär bergart som bil­dats vid avsätt­ning av kalkslam och skal­res­ter från oli­ka fos­sil med skal, till exem­pel koral­ler. Den kan även ha bil­dats genom kemisk utfäll­ning av kal­cit. Omberg och Norr­vange är exem­pel på två popu­lä­ra svens­ka kalk­ste­nar.

Mar­mor en kalk­sten som omvand­las när den utsätts för höga tryck och tem­pe­ra­tu­rer i jord­skor­pan. Vid omvand­ling­en änd­ras även den bergar­tens kemis­ka sam­man­sätt­ning och kri­stall­struk­tur. Mar­mor är van­ligt före­kom­man­de i det svens­ka urber­get, som Eke­bergs­mar­mor och Kolmårds­mar­mor.