Svenstorp Hallandia – Årets Sten 2023

Årets Sten 2023 är Svenstorp Hal­landia – en repre­sen­tant för den uni­ka Hal­lands­gnej­sen som både är natu­rens eget konst­verk och ett geo­lo­giskt världs­arv.
Hal­lands­gnej­sen, eller Hal­landia som den oftast kal­las som bygg­nads­sten, har ska­pats genom två bergs­ked­je­bild­ning­ar (meta­mor­fo­ser). Gra­nit och gnejs består i prak­ti­ken av sam­ma mine­ra­ler. Något för­enk­lat kan man säga att gnejs är en form av gra­nit som ”bakats om” i berg­grun­den två gång­er. Vid and­ra baket för 1000 mil­jo­ner år sedan upp­stod gnej­sen.
Läs hela press­med­de­lan­det här!