Nominera till Stenpriset 2024 — Senast 24 maj!

Från inred­nings­de­tal­jer till monu­men­ta­la pro­jekt som för­änd­rar en stads­bild!
Det är dags att nomi­ne­ra ditt favo­rit­pro­jekt till Sten­pri­set 2024. Pri­set belö­nar
arki­tek­ten eller ska­pa­ren bakom ett aktu­ellt pro­jekt i Sve­ri­ge där natursten använts
på ett este­tiskt, håll­bart och nyska­pan­de sätt!
– Det är myc­ket enkelt att nomi­ne­ra ett pro­jekt. Skic­ka ett mejl till mig med ett under­lag.
All infor­ma­tion finns på för­bun­det hem­si­da sten.se! Senast 24 maj vill vi ha
nomi­ne­ring­ar­na, säger Kai Mark­lin, ord­fö­ran­de Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund.
Här hit­tar du mer info och blan­kett!
Läs hela press­med­de­lan­det här.