Kinnekullekalksten – Årets Sten 2024

Den uni­ka och histo­rie­bä­ran­de Kin­ne­kul­le­kalk­ste­nen har utsetts till Årets
Sten 2024 av Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund.

Sve­ri­ges sten­vag­ga finns bok­stav­li­gen i trak­ter­na runt Kin­ne­kul­le i Väs­ter­göt­land.
Kalk­ste­nen i områ­det bil­da­des för unge­fär 500 mil­jo­ner år sedan och sten­bryt­ning­en har pågått sedan 1000-talet, när Sve­ri­ge krist­na­des och byg­gan­det av kyr­kor tog fart.
Sten­hug­gar­kons­ten kom till Sve­ri­ge med mun­kar­na, från län­der som Frank­ri­ke och Tyskland. Den manu­el­la bryt­ning­en pågick under
århund­ra­den på Kin­ne­kul­le, ofta som en bisyss­la till jord­bru­ket.
– Först under 1800-talets sena­re hälft påbör­ja­des den indust­ri­el­la bryt­ning­en av kalk­sten i Kin­ne­kul­le. Fle­ra sten­hug­ge­ri­er grun­da­des, någ­ra av dem var verk­sam­ma ända fram till 70-talet när kon­kur­ren­sen från de sto­ra bostads­pro­jek­tens
bil­li­ga­re bygg­nads­ma­te­ri­al slog ut fler­ta­let av dem, säger Kai Mark­lin, ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund.

I dag finns endast ett sten­bry­tan­de före­tag kvar på Kin­ne­kul­le: Thors­bergs Sten­hug­ge­ri, ett av många klas­sis­ka sten­bry­tan­de famil­je­fö­re­tag i Sve­ri­ge.
Gus­tav Thor är vd och till­hör den fem­te gene­ra­tio­nen som dri­ver före­ta­get.
– Jag skrev själv en upp­sats i före­tagse­ko­no­mi om vårt före­tag där jag för­sök­te hit­ta en för­kla­ring till var­för just vi över­lev­de 70-talet. Min slut­stats blev att vi hade haft tur med något stör­re upp­drag som sträck­te sig över fle­ra år, sam­ti­digt som vi som ett mind­re famil­je­fö­re­tag lät­ta­re kun­de anpas­sa oss under de tuf­fa åren, säger han.

Läs hela press­med­de­lan­det här.