DEBATT: Kyrkan kan inte fortsätta bära ”två hattar”

Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund delar fullt ut Kon­kur­rens­ver­kets ana­lys av effek­ter­na av begrav­nings­by­rå­verk­sam­het som bedrivs i Svens­ka kyr­kans regi. Slut­sat­ser­na är bland annat att verk­sam­he­ten ris­ke­rar att sned­vri­da kon­kur­ren­sen på den mark­nad där fle­ra av för­bun­dets med­lem­mar ver­kar. För­bun­det delar även myn­dig­he­tens upp­fatt­ning om att en upp­da­te­ring av lag­stift­ning­en är nöd­vän­dig.

Läs hela debattar­ti­keln här.