Årets Sten 2021 — Moheda Svart

Dia­ba­sen är kron­ju­ve­len inom svensk ste­nin­du­stri och Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund har utsett Mohe­da Svart till Årets Sten 2021.
Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund utser var­je år en svensk sten­sort till Årets Sten.
– Vi vill både upp­märk­sam­ma ett fan­tas­tiskt bygg­nads­ma­te­ri­al och sät­ta ste­nen i en kul­tur­hi­sto­risk kon­text, säger Kai Mark­lin, ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund.
Dia­bas kal­las ”det svar­ta gul­det” bland svens­ka sten­sor­ter och är känd i hela värl­den. Svensk dia-bas åter­finns bland annat i Empi­re Sta­te Buil­ding och min­nes­mär­ket vid World Tra­de Cen­ter.
Diba­sen har uni­ka egen­ska­per i både nyan­ser och hård­het. Som and­ra gra­ni­ter till­hör den de mag­ma­tis­ka bergar­ter­na. Den typis­ka svär­tan kom­mer från pyrox­en och små korn av järn- och tita­nox­id.
När Hallin­dens Gra­nit för någ­ra år sedan åter­upp­tog bryt­ning­en i det gam­la brot­tet i Hössjö utan-för Mohe­da i Alvesta kom­mun var det ett kvit­to på den sto­ra efter­frå­gan på ste­nen, inte minst inter­na­tio­nellt.
– Bris­ten på dia­bas på mark­na­den som bidrog till vårt beslut att åter­upp­ta bryt­ning­en som då hade legat nere sedan 70-talet, säger Jör­gen Lund­gren, vd för Hallin­dens Gra­nit.

Press­med­de­lan­de