Stenindustrin fossilfri redan 2029

Sveriges Stenindustriförbunds nya färdplan för en fossilfri industri utmanar den nationella där 2045 är slutmålet.
– Vår bransch ska vara fossilfri 2029. Redan i dag lämnar natursten marginella avtryck jämfört med konkurrerande material, som exempelvis betong. När visionen är uppfylld blir skillnaden än större, säger Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund.
Enligt Klimatlagen ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.
– En fossilfri produktion är självklar för stenindustrin. Hållbarhet, återbruk och en begränsad mil-jöpåverkan är redan några av naturstenens främsta argument, såväl kommersiellt som samhällse-konomiskt, säger Kai Marklin.
Samtidigt understryker han att flera initiativ måste till för att båda säkra och påskynda omställ-ningen, inte minst hos beställarna.
– Tydligare krav och incitament som tar större hänsyn till klimatpåverkan i till exempel upphand-lingar ökar också pressen på producenterna, säger Kai Marklin.
I Fossilfri vision 2029 föreslår Sveriges Stenindustriförbund bland annat skattelättnader vid försälj-ning av återanvänd natursten, längre täkttillstånd som frigör mer kapital för miljöinvesteringar, eltariffer som premierar fossilfri el utifrån årsförbrukning samt en revidering av Miljöbalken som man anser missgynnar cirkulära materialflöden.
– Forskningsprojekt och livscykelanalyser visar återkommande att natursten är det mest hållbara byggmaterialet. Nu vill vi minska utsläppen från transporter ytterligare via olika samordningssy-stem, kombinerat med krav på fossilfria drivmedel, säger Kai Marklin.
Borghamns stenförädling är ett stenföretag som redan lever upp till färdplanens löfte.
– Våra anläggningar drivs av förnybar och närproducerad el från ett lokalt vindkraftverk. För upp-värmning används bergvärme, och våra lastmaskiner, truckar och företagsbilar tankas med förny-bar diesel, förklarar Mats-Ola Ericsson, vd i familjeföretaget från Vadstena.
Fossilfri vision 2029:
Brytning och förädling av natursten i Sverige ska ske helt fossilfritt i Sverige 2029.
För att nå målet krävs:
– Brytningsprocess med effektivare metoder
– Effektivisering av transporter i och utanför stenbrotten
– Fossilfria drivmedel till maskiner och transporter i och utanför stenbrotten
– Effektivisering av förädlingsprocessen inom naturstensprodukten
– Energin i förädlingsprocessen hämtas från fossilfria alternativ
Kontakt:
Kai Marklin, ordförande Sveriges Stenindustriförbund, tel: 070-59 471 95 kai@sten.se

Pressmeddelande