Stenindustrin välkomnar Arbetsmiljöverkets utvärdering av kvartsitkompositer

Austra­li­en inför i juli, som förs­ta land värl­den, ett stopp för pro­duk­tion och bear­bet­ning
av kvarts­kom­po­sit (engi­ne­e­red sto­ne), bland annat med hän­vis­ning till en för­höjd risk att drab­bas av sili­kos för den arbe­tar med mate­ri­a­let.
Nu med­de­lar även Arbets­mil­jö­ver­ket att man först kom­mer att ana­ly­se­ra de stu­di­er som lig­ger till grund för Austra­li­ens beslut och där­ef­ter bestäm­ma sig för hur man ska age­ra vida­re.

Fle­ra av Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bunds med­lem­mar arbe­tar i dag med mon­te­ring av kvarts­kom­po­si­ter, som inte minst är van­li­ga i form av till exem­pel bänk­ski­vor.
– Vi och våra med­lem­mar har följt det­ta noga sedan det för­ra året blev känt att Austra­li­en pla­ne­ra­de att infö­ra ett för­bud. Vi föl­jer för­stås även med myc­ket stort intres­se Arbets­mil­jö­ver­kets fort­sat­ta ana­lys för att få deras bedöm­ning, säger Kai Mark­lin,
ord­fö­ran­de i Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund.

Läs hela Press­med­de­lan­det här.