12 projekt gör upp om Stenpriset 2024

Este­tiskt, håll­bart och nyska­pan­de. Årets tolv nomi­ne­ra­de bidrag till Sten­pri­set bekräf­tar än en gång pri­sets kärn­vär­den. Samt­li­ga pro­jekt tar avstamp i ste­nens natur­li­ga vari­a­tion och funk­tion för att för­stär­ka gestalt­ning­en.
– Pri­set har genom åren lyft fram allt från hant­ver­kets detalj till det sto­ra pro­jek­tet som för­änd­rar en hel stads­mil­jö, säger Kai Mark­lin, ord­fö­ran­de Sve­ri­ges Ste­nin­du­stri­för­bund.
– Årets nomi­ne­ring­ar bekräf­tar gläd­jan­de nog även en lång­sik­tig trend där natur­ste­nen åter­ta­git sin plats vår var­dag, i allt från offent­lig konst och inred­ning till infra­struk­tur och offent­li­ga mil­jö­er.
Under som­ma­ren går juryn ige­nom bidra­gen. Ett antal fina­lis­ter utses i en förs­ta omgång, var­i­från den slut­gil­ti­ga vin­na­ren pre­sen­te­ras i slu­tet av året.
Läs press­med­de­lan­det här.