En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

MinBaSII

Det övergripande målet för MinBaSII är att stärka konkurrenskraften och tillväxten hos
den svenska industrimineral-, ballast- och stenindustrin.
Detta skall ske genom att utveckla innovativa produktionstekniker och högkvalitativa produkter.
Ny etablering och ökad sysselsättning skall främjas. Små- och medelstora företag och en
resurssnål och hållbar utveckling är fokusområden.
Resultaten från projektet redovisas i följande slutrapporter:

Område 4: Applikationsutveckling – Stenindustrin
4.1 Natursten i Södra Sverige
4.2 Tekniköverföring till föreskrivande led – från kunskapsuppbyggnad till marknad
4.3 Avjämningsmassors påverkan på kalkstensbeläggningar
4.4:1 Stenhandbokens häfte – Allmänt
4.4:2 Terminologi och Toleranser
4.4:3 Beskrivning av infästningssystem och dimensionering av fasadstensplattor
4.4:4 Skötsel av natursten utomhus
4.5:a Naturens tekniska egenskapers betydelse för olika användningsområden
4.5:b Fogar
4.6 Egenkontrollmallar
4.6:a Manual för CE-märkning av natursten
4.7 Stenarkitektur
4.8 Prisvärda detaljkonstruktioner med natursten
4.9 Naturstensmurar i kyrkogårdsmiljö
4.10 Internationell harmonisering, standarder och krav, bl.a TK 508
4.11 Ämnet natursten som bygg- och anläggningsmaterial
4.12 Miljöaspekter på kyrkogårdsverksamheten

Område 3: Miljö- och hållbar utveckling
3.1a Förprojekt Miljöpåverkan fr Anläggningar
3.1a-1 Precisering av kraven på täktansökan
3.1a-2 Delprojekt Buller
3.1a-3 Delprojekt Vibrationer/Luftstötvåg
3.1a-4 Delprojekt Undersökn av ev effekter av damning fr täkter
3.1b Arbetsmiljö
3.2a-1 Positive List för restmaterial
3.2a-2 Vägledning för hantering av täkter
3.2a-3 Etapp 2 Positive List för restmaterial
3.3.1 Sustainable Development Indicators (SDI)

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!