En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Grå Gröna Ytor Forts.

Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor

Syfte och mål
Sveriges tillväxtmöjligheter är i hög grad beroende av att städerna fungerar som de ska,
att de är attraktiva, säkra, har fungerande infrastruktur osv.
En tillväxt baserad på långsiktig hållbarhet är nödvändig.
Både vad gäller infrastruktur, produkt- och materialval.
Detta projekt bidrar till att skapa städer som står bättre rustade inför den ökande
urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat.
Målet är att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där hårdgjorda ytor och annan
markbyggnation hanterar vattentransporten och ger levande och funktionella gröna ytor.
Projektet finansieras av de medverkande företagen, STEN och Vinnova.
För mer info, kontakta:
Kai Marklin (kai@sten.se).

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!