En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

MinBaSII-Område 3:
Miljö/Hållbar utveckling

Det övergripande målet för MinBaSII är att stärka konkurrenskraften och tillväxten hos den
svenska industrimineral-, ballast- och stenindustrin.
Detta skall ske genom att utveckla innovativa produktionstekniker och högkvalitativa produkter.
Ny etablering och ökad sysselsättning skall främjas.
Små- och medelstora företag och en resurssnål och hållbar utveckling är fokusområden.
Inom ramen för MinBaSII, Område 3 Miljö- och hållbar utveckling har Sveriges Stenindustriförbund varit med och tagit fram följande:

3.1a Förprojekt Miljöpåverkan fr Anläggningar
3.1a-1 Precisering av kraven på täktansökan
3.1a-2 Delprojekt Buller
3.1a-3 Delprojekt Vibrationer/Luftstötvåg
3.1a-4 Delprojekt Undersökn av ev effekter av damning fr täkter
3.1b Arbetsmiljö
3.2a-1 Positive List för restmaterial
3.2a-2 Vägledning för hantering av täkter
3.2a-3 Etapp 2 Positive List för restmaterial
3.3.1 Sustainable Development Indicators (SDI)

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!