En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Gravvårdspraktikan

Normer för ”Auktoriserad” försäljning av gravvårdar
I Gravvårdspraktikan redovisas de normer som gäller för försäljning av gravvårdar och gravvårdstjänster samt för medlemskap i GRO.
Normerna är utarbetade av GRO och godkända av Gravvårdsbranschens Ansvarsnämnd.
Dessa normer berör, direkt och indirekt , vårt agerande och ansvar i väsentliga detaljer gentemot
våra kunder och utgör grunden för ett medlemskap i GRO och en framtida auktorisation.
Normerna bygger på praxis och kundomsorg som ansvarsfulla företag och ombud, seriöst och
engagerat, utvecklat genom åren till en ”Branschpraxis”.
Gravvårdspraktikan dokumenterar överenskommelser och normer, som fastställts i demokratisk ordning
inom GRO, till ”lag för branschen och utgör en plattform för fortsatt positiv utveckling mot en
framtida auktorisation.

NORMER FÖR MEDLEMSKAP GRO:
1. Företaget är anslutet till GRO – Gravvårdsfirmornas Riksorganisation
2. Att företaget som helhet accepterar dessa normer och bestämmelser samt accepterar att följa utslag och rekommendationer av
Gravvårdsbranschens Ansvarsnämnd eller Allmänna Reklamationsnämnden.
3. Följer de etiska och moraliska regler som fastställts inom GRO samt överenskommelser mellan KO/Konsumentverket och GRO.
4. Vara initierad i begravningslag, kulturminneslag, konsumentköplag och konsumenttjänstlag.
5. Ha kännedom om leverans och monteringsbestämmelser samt informera sig om lokala gravplatsbestämmelser och intentioner
på respektive begravningsplats.
6. Att följa och bevaka att god kvalité förekommer i arbeten, service, informationer och tjänster och därmed följa vad som kan anses
som ”God praxis” i branschen.
7. Följa kulturminneslagens bestämmelser och intentioner och i ärenden där tveksamhet råder – samråda med berörd myndighet.
Bevaka speciella och särpräglade egenheter på begravningsplatsen relaterade till händelser och företeelser i bygden.
Sträva efter att bevara gammalt kvalificerat hantverk.
8. Bevara lokala traditioner och gravplatsmiljöer avseende begravningsskick eller gravplatsutformningar.
9. Följa praxis att alltid själv, eller tillsammans med kunden, besöka gravplatsen och bilda sig en uppfattning om miljön på och
omkring graven – särskilt då det gäller äldre begravningsplatser.
10. Fortlöpande utbilda sin personal samt säljare/ombud inom området gravvårdar så att det motsvarar av ansvarsnämnden
och branschen fastställda utbildningsnormer.
11. Stimulera yrkesutövare att avlägga s.k. mästarbrev inom förekommande kompetensområden.
12. Vid försäljning av nya vårdar vara initierad i:
Utformning av vård och gravplats
-Olika material och dess egenskaper
-Förekommande typer av bearbetningar
-Utformning och sättning av stilar, texter och dekorer
-Utsmyckning av vård och gravplats i estetiskt god anda.
-Vara förtrogen med rutiner kring ansökning, uppsättning, leverans och montering.
-Lämna kunden hjälp, anvisningar och goda råd för en personligt utformad minnesvård och gravplats där hänsyn tags till
lokala traditioner och intentioner.
-Informera kunden om rutiner för försäljning, orderbekräftelse, garantier, försäkringar, fakturering, betalning och ev. reklamationer.
13. Vid arbeten med äldre vårdar vara initierad i:
– Känna till lokala rutiner som gäller hantering och arbeten med äldre vårdar
– Vara förtrogen med vanligen förekommande material samt lämplig omvårdnad
– Vara initierad i äldre hantverksskick och tillverkningsmetoder.
– Vara initierad i och kunna ge råd om textkomplettering, olika rengöringsmetoder, olika stilar och textutförande, renovering av
äldre text och dekorer, återmontering, omarbetning, rekonstruktion och återanvändning.
– Känna till vilka kulturella bestämmelser som gäller för äldre vårdar i känslig miljö

 

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!