En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Gravvårdsbranschens Ansvarsnämnd

• är en instans dit konsumenten eller ett gravvårdsföretag kan vända sig för att få en bedömning av en tvist rörande produkt
eller tjänst eller en fråga av juridisk eller vad som kan anses vara god branschpraxis rörande kvalité för uppträdande, utförande,
prissättning, leverans och montering etc.
• sammanträder vid behov eller på kallelse från GRO:s ordförande
Behovet av en ansvarsnämnd har aktualiserats dels genom de förfrågningar som kommer in till GRO:s kansli, styrelse eller
enskilda styrelsemedlemmar dels genom överenskommelser som gjorts med KO/KOV.
Ansvarsnämnden har verkat sedan 1991 i samband med att den nya begravningslagen började gälla.

Villkor konsument
• Prövning i nämnden är kostnadsfri för konsument och för medlem i GRO.
• Eventuella omkostnader såsom resor och resekostnader för ev. besiktning och dokumentation m.m. bestrides av part som beställer
denna.
• Part bör dokumentera och tillhandahålla nämnden information (skriftlig med bilagd skriftliga kommunikationer och dokument samt
eventuellt bildmaterial av produkt- och/eller tjänsteutförande) om vad tvisten gäller samt ge en allmän beskrivning från första kontakt till
dess prövningen ska ske.
• För icke medlemsföretag eller organisation uttages med en fast avgift motsvarande 20 % av ett basbelopp exklusive eventuella
omkostnader.

Villkor medlemmar
• Prövning i nämnden är kostnadsfri för konsument och medlem i GRO men omkostnader (resor, traktamenten) för eventuell besiktning
och dokumentation får bestridas av part som beställer sådan.
• Nämnden sammanträder vid behov eller på kallelse av ordföranden i GRO.

Villkor ej medlemmar
• För annat företag eller organisation uttages en fast avgift av 20 % av ett basbelopp exklusive eventuella omkostnader.
• Nämnden sammanträder vid behov eller på kallelse av ordföranden i GRO.

 

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!