En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Etisk ÖK

Företrädare för konsumentsidan och ansvarsfulla gravvårdsföretag kände att det fanns ett stort
behov och önskemål om en normerande etisk riktlinje för branschen. Vad som förelåg var ett
allt hastigare och därmed hetsande försäljningstryck på de anhöriga genom ett alltmer till-
tagande antal utskick av reklam och med efterföljande aggressiv telefonackvisition. Detta
ledde fram till en överenskommelse mellan GRO och KO/Konsumentverket den 1 juli 1994 och som
alltjämnt är gällande för branschen:

Parterna har enats om en överenskommelse(nedan) för att åstadkomma bättre information vid marknads-
föring av tjänster och produkter.

GRO har under överläggningarna även åtagit sig följande:

• GRO:s medlemmar skall följa såväl Allmänna reklamationsnämndens som
Gravvårdsbranschens Ansvarsnämnds rekommendationer.

• Direktreklam. Med att direktreklam inte bör sändas kort tid efter dödsfallet avses att man inte
bör sända sådan reklam tidigare än fyra (4) veckor efter dödsfallet.

ÖVERENSKOMMELSE
Mellan Konsumentverket/KO å ena sidan och Gravvårdsfirmornas Riksorganisation (GRO)
å andra sidan har följande överenskommelse träffats.
Denna överenskommelse ersätter tidigare överenskommelse från 1989.

GRO åtar sig att verka för att medlemsföretagen i samband med marknadsföring till konsumenterna:

1. Lämnar skriftlig bekräftelse på konsumentens beställning, specificerad i särskilda poster på
kostnaderna, det totala priset på gravvården samt betalningsvillkoren.

2. Anger samtliga priser på varor och tjänster inklusive moms och andra tillkommande avgifter.

3. Inte använder sig av hemförsäljning genom hembesök eller per telefon tidigare än 4 veckor
efter dödsfallet, om inte kunden själv har tagit initiativ till detta.

4. Utformar all marknadsföring med försiktighet och höga krav på vederhäftighet.

5. A. Utformar direktreklam som riktas till anhöriga i samband med dödsfall med särskild hänsyn,
och så att den inte uppfattas som påträngande.
5. B. Avstår från att sända direktreklam kort tid efter dödsfallet.

Vidare åtar sig GRO att:

• Genom fortlöpande utbildning av och information till sina anställda tillse att överenskommelsen
blir verksam samt att dessa får kunskap om gällande lagar, föreskrifter, riktlinjer och andra
regler samt om god affärssed på området.

• Genom samarbete med Konsumentverket/KO och konsumentvägledarna samt på egen hand fortlöpande
undersöka effekten av överenskommelsen och vid behov komma med synpunkter och förslag till
förbättringar och ändringar som utvecklingen på området kan komma att medföra.

Överenskommelse mellan Konsumentverket/KO och GRO – Gravvårdsfirmornas Riksorganisation
den 1 juli 1994.
Undertecknat av för Konsumentverket/KO Per Eklund, stf KO, och för GRO Roland Aronson.

© Sveriges Stenindustriförbund
Sveriges Stenindustriförbund
Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad
Tel:044-20 97 80
info@sten.se
 

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!