En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

CGK

CGK – Centrala Gravvårdskommittén består av 2 representanter från vardera:
• Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation
• Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund – SKKF
• Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer – FSK
• Gravvårdsfirmornas Riksorganisation – GRO
• I kommittén ingår en adjungerad ledamot från Riksantikvarieämbetet.

CGK:s uppgift är att
• Verka för och vidareutveckla god gravkultur,
• Stöda lokala traditioner inom gravkulturen,
• Arbeta för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar och miljöer inom begravningsplatserna, samt
• Sprida kunskap och förståelse för god gravkultur och dess förutsättningar.

I syfte att förverkliga kommitténs uppgifter skall den inom sitt verksamhetsområde
• Bedriva informationsverksamhet
• Arbeta med frågor om kontakten mellan leverantör, kund och kyrkogårdsmyndighet vid leverans av gravanordningar
• Anordna konferenser
• Stöda utbildning inom verksamhetsområdet
• Vara rådgivande organ.
 

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!